Jobyn - Swyddi lleol Cymru

Postio swydd

Swyddog Gwaith Achos

馃挵 拢28k - 拢30k
馃搷 Hybrid
馃搷 Pen-y-bont ar Ogwr
Ar gau
26d

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn edrych am Swyddog Gwaith Achos

Gwnewch cais am y swydd

A ydych chi鈥檔 unigolyn gyda sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid neu ymdrin 芒 chwynion rhagorol?

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus am recriwtio Swyddog Gwaith Achos i ddarparu gwasanaeth i aelodau鈥檙 cyhoedd ac eraill a allai gysylltu 芒 swyddfa鈥檙 Ombwdsmon gyda chwynion neu ymholiadau.

Yn y r么l hon, byddwch yn rheoli llwyth achosion, yn cynnal asesiad cychwynnol i gwynion ac yn arfer awdurdod dirprwyedig yr Ombwdsmon. Byddwch yn defnyddio鈥檙 system fewnol ar gyfer rheoli achosion, yn prosesu cwynion a gohebiaeth gan gynnwys gwrthodiadau uniongyrchol, megis cwynion sy鈥檔 amlwg y tu hwnt i鈥檔 hawdurdodaeth.

I fod yn llwyddiannus yn y r么l hon, bydd angen i chi ddangos sgiliau ff么n a gwasanaeth cwsmeriaid gwych, gallu i ymdrin 芒 chwynion, yn ogystal 芒 bod yn llythrennog ym maes TG ac yn ddelfrydol, gallu cyfathrebu yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig).

Mae hon yn r么l hybrid, lle mae angen bod yn bresennol yn wythnosol yn ein swyddfa ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Sut i ymgeisio

Ewch i鈥檔 gwefan (www.ombwdsmon.cymru) i gyrchu鈥檙 pecyn recriwtio a鈥檙 Ffurflen Ymgeisio.

Cyflwynwch eich Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal drwy e-bost at: recriwtio@ombwdsmon.cymru Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 12 canol dydd, 5 Chwefror 2024 Rydym yn cadw鈥檙 hawl i gau鈥檙 swydd wag hon yn gynnar os daw digon o geisiadau i law.

Mae鈥檙 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Mae amrywiaeth a chynhwysiant yn ganolog i bopeth a wnawn. Rydym wedi ymrwymo yn ddiwyd i hyrwyddo a chymryd rhan mewn arfer da yn y ffordd yr ydym yn denu, recriwtio a chadw staff.

Caiff pawb eu hannog i ddod 芒鈥檜 hunan yn gyfan i鈥檙 gwaith oherwydd rydym yn gwerthfawrogi鈥檙 gwerth y mae gweithlu sy鈥檔 wirioneddol amrywiol yn ei roi i sefydliad. Rydym yn dathlu gwahaniaeth, gan gydnabod y buddion a ddaw yn sgil hyn i鈥檔 diwylliant cynhwysol, gan gynnwys oedran, anabledd, hunaniaeth rhywedd, crefydd, hil, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol a chefndir economaidd-gymdeithasol.

Cyflog

馃挵 拢27,804 - 拢30,297

Lleoliad

馃搷 Hybrid, Pen-y-bont ar Ogwr

Ceishiwch

Gwnewch cais am y swydd

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!

Swyddog Gweinyddu Cyrsiau a Chefnogi Dysgwyr

馃挵 拢23k
馃搷 Llithfaen
Ar gau
26d

Mae Nant Gwrtheyrn yn edrych am Swyddog Gweinyddu Cyrsiau a Chefnogi Dysgwyr

Gwnewch cais am y swydd

Mae Adran Addysg a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a threfnus i ymuno gyda鈥檙 criw.

Bydd yr unigolyn yn gyfrifol am elfennau gweinyddol y rhaglen addysgu ac yn ganolbwynt cadarn i weithdrefnau adran brysur, uchelgeisiol ac arloesol.

Bydd yn cyfrannu at weithrediad llwyddiannus holl gyrsiau Dysgu Cymraeg Nant Gwrtheyrn drwy鈥檙 tasgau gweinyddol canlynol:

 • Bod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer dysgwyr sy鈥檔 ffonio neu鈥檔 e-bostio鈥檙 adran;
 • Cydlynu cofrestriadau drwy ddefnyddio systemau sydd wedi ei sefydlu gan Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a鈥檙 Adran Addysg yn y Nant;
 • Cyfathrebu gyda dysgwyr cyn cyrsiau gan ddefnyddio ystod o dempledi e-bost e.e.cadarnhau cofrestru, cadarnhau gosod ar restr aros, e-bost 12 wythnos cyn cwrs ac ati;
 • Argraffu ffeiliau ac adnoddau gan gefnogi tiwtoriaid cyn ac yn ystod cyrsiau;
 • Cydlynu鈥檙 rhaglenni ymweliadau ac adloniant (archebu bysiau a chadarnhau argaeledd lleoliadau ayyb);
 • Darparu cyngor effeithiol i ddarpar ddysgwyr (dros y ff么n / e-bost / wyneb yn wyneb);
 • Paratoi a gyrru Pecyn Llongyfarch at bob dysgwr sy鈥檔 cwblhau eu cwrs yn llwyddiannus;
 • Cyfeirio dysgwyr at diwtoriaid yn 么l y galw gan baratoi amserlenni;
 • Paratoi anfonebau a derbynebau yn 么l y galw (darperir hyfforddiant);
 • Mynychu cyfarfodydd t卯m a chofnodi yn 么l y galw;
 • Cefnogi tasgau a digwyddiadau cyffredinol yr adran a鈥檙 ganolfan yn ehangach yn 么l y galw.
 • Cyfathrebu a chefnogi dysgwyr yn ystod cyrsiau preswyl.

Ymgeisiwch drwy anfon blaenlythyr a CV at siwan.tomos@nantgwrtheyrn.org erbyn 9fed o Chwefror, 2024.

Cyflog

馃挵 拢23,453

Lleoliad

馃搷 Llithfaen

Ceishiwch

Gwnewch cais am y swydd

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!

Arweinydd Tim

馃挵 拢29k - 拢33k
馃搷 Llithfaen
Ar gau
1m

Mae Nant Gwrtheyrn yn edrych am Arweinydd Tim

Gwnewch cais am y swydd

Ydych chi eisiau datblygu caffi Meinir i fod yn gyrchfan ar gyfer bwyd, ac yn sicrhau bod trefniadau staffio ar waith i gyflwyno cynnig llwyddiannus i ddysgwyr, priodasau a sesiynau galw heibio? Ydych chi yn medru adnabod anghenion hyfforddi cydweithwyr o fewn y t卯m Arlwyo? Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod y gwasanaeth arlwyo yn bodloni鈥檙 holl safonau a rheoliadau iechyd a diogelwch ac iechyd yr amgylchedd gofynnol. A ydych chi eisiau bod yn aelod allweddol o d卯m gweithredol Nant Gwrtheyrn, gan helpu i sicrhau bod pob archeb yn cael ei chyflwyno鈥檔 ddidrafferth ac yn llwyddiannus?

Prif gyfrifoldebau

 • Arwain a rheoli t卯m arlwyo Nant Gwrtheyrn i ddarparu profiad ymwelwyr o ansawdd uchel
 • Cydweithio gyda鈥檙 Rheolwr Atyniadf a Digwyddiadau i sicrhau bod y caffi yn cyrraedd targedau incwm i ariannu cenhadaeth ehangach y mudiad
 • Sicrhau bod rot芒u staff yn cael eu rheoli a鈥檜 cyfathrebu鈥檔 gywir
 • Recriwtio a sefydlu aelodau newydd o staff yn 么l yr angen
 • Rhoi adborth rheolaidd i aelodau鈥檙 t卯m arlwyo, gan sicrhau eu bod yn gallu ymgymryd 芒 dysgu a datblygu
 • Creu cyfleoedd ar gyfer dilyniant mewnol lle bo hynny鈥檔 bosibl ac yn briodol
 • Cydweithio gyda鈥檙 cogyddion i ddylunio bwydlenni a fydd yn tyfu鈥檙 busnes arlwyo yn Nant Gwrtheyrn a鈥檌 alluogi i ddod yn gaffi cyrchfan i鈥檙 gymuned leol ac ymwelwyr
 • Cydweithio gyda鈥檙 cogyddion i adlewyrchu hynodrwydd Nant Gwrtheyrn o fewn y seigiau a gynigir, gan ddefnyddio cynnyrch lleol lle bynnag y bo modd tra鈥檔 gwneud y mwyaf o elw
 • Rheoli dognau i sicrhau bod targedau elw yn cael eu cyflawni
 • Datblygu cynigion newydd o fewn y busnes arlwyo i gynyddu incwm a chodi proffil y busnes bwyd a diod
 • Gweithredu fel model r么l i weddill y t卯m
 • Monitro prisiau cyflenwyr yn barhaus i sicrhau caffael gwerth gorau
 • Datblygu perthnasoedd cryf gyda chyflenwyr sy鈥檔 caniat谩u hyblygrwydd ac ystwythder cyflenwad yn 么l gofynion y busnes
 • Mynd ati i geisio, gwerthuso a gweithredu ar adborth gan ymwelwyr i greu diwylliant o welliant parhaus o fewn y caffi
 • Bod yn gyfrifol am iechyd a diogelwch staff a chwsmeriaid o fewn yr adran arlwyo, cadw鈥檔 gyfoes 芒 rheoliadau Iechyd yr Amgylchedd ac Iechyd a Diogelwch a sicrhau bod Nant yn cyflawni i鈥檙 safonau uchaf
 • Cydweithio ac yn agos ag arweinwyr, rheolwyr a chydweithwyr eraill o fewn t卯m ehangach Nant Gwrtheyrn fel bod archebion yn cael eu cyflwyno鈥檔 llwyddiannus mewn ffordd gydgysylltiedig
 • Gweithio鈥檔 rhagweithiol gyda鈥檙 Arweinydd Cyfathrebu a Marchnata i ddarparu cynnwys ar gyfer y wefan, sianeli cyfryngau cymdeithasol a sianeli cysylltiadau cyhoeddus eraill er mwyn hyrwyddo鈥檙 arlwy arlwyo yn y Nant a sicrhau presenoldeb da ar gyfer digwyddiadau arbennig a.y.b.

Ymgeisiwch drwy anfon blaenlythyr a CV at聽alun.ellis@nantgwrtheyrn.org

Cyflog

馃挵 拢28,822 - 拢33,143

Lleoliad

馃搷 Llithfaen

Ceishiwch

Gwnewch cais am y swydd

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!

Arweinydd Marchnata a Chyfathrebu

馃挵 拢29k - 拢33k
馃搷 Llithfaen
Ar gau
1m

Mae Nant Gwrtheyrn yn edrych am Arweinydd Marchnata a Chyfathrebu

Gwnewch cais am y swydd

Mae鈥檙 Arweinydd Marchnata a Chyfathrebu yn gyfrifol am gefnogi鈥檙 gwaith o gyflawni聽cenhadaeth ac amcanion Nant Gwrtheyrn. Bydd hynny drwy reoli brand, cyfathrebu mewnol ac allanol a rheoli llwyfannau digidol. Drwy weithgareddau Marchnata, bydd yr Arweinydd yn helpu i dyfu鈥檙 busnes ar draws holl weithrediadau鈥檙 Nant (Dysgu, Llety, Arlwyo, Priodasau a Digwyddiadau) gan rannu鈥檙 hyn sydd gan y Nant i鈥檞 gynnig ar y Cyfryngau Cymdeithasol, y wefan a thrwy鈥檙 wasg a chysylltiadau cyhoeddus. Bydd yr Arweinydd Marchnata a Chyfathrebu yn聽arwain ar frandio o fewn y Nant gan sicrhau bod pob gweithgarwch sy鈥檔 ymwneud a鈥檙 cyhoedd yn cael ei gyflawni o fewn gwerthoedd y brand. Bydd deilydd y swydd yn arwain聽yr holl gyfathrebu mewnol, gan alluogi cydweithwyr ym mhob rhan o鈥檙 Sefydliad gael briff llawn ar yr hyn sydd yn digwydd yn y Nant. Bydd yr uchod yn cael ei gyflawni o fewn cyd-destun cynllun Marchnata blynyddol, Bu deilydd y Swydd yn ei ddatblygu a鈥檌 roi ar waith gan sicrhau bod yr holl gyd-weithwyr yn deall sut maent yn cyfrannu at y cynllun mawr a sut聽bydd y cynllun yn cyflawni ar gyfer eu rhan hwy o鈥檙 busnes.

Prif gyfrifoldebau

Cyfathrebu

 • Arweinio holl gyfathrebu mewnol y Nant. Mynychu cyfarfod wythnosol gweithrediadau鈥檙 busnes a chynhyrchu nodyn briffio 鈥渂eth sy 鈥榤laen鈥 wythnosol i鈥檙 holl staff. Cynorthwyo鈥檙 Prif Weithredwr gyda chyfarfodydd staff a chyfathrebu diweddariadau strategol pwysig i staff a phartneriaid. Cynhyrchu cylchlythyrau chwarterol i rhanddeiliaid (Bwrdd, staff, cyn-ddysgwyr ac eraill sydd wedi mynegi diddordeb yn y Nant)
 • Gweithredu fel hyrwyddwr Brand Newydd聽y Nant a sicrhau bod yr holl ddeunyddiau a chyfathrebiadau sy鈥檔 wynebu鈥檙 cyhoedd yn gyson a chefnogol聽o frand y Nant. Cefnogi cydweithwyr gydag unrhyw ymholiadau sy鈥檔 ymwneud a鈥檙 brand.
 • Canolbwyntio ar wella ymgysylltiad 芒鈥檙 gymuned leol gan gyd-weithio鈥檔 agos gyda鈥檙 Cydlynydd Priodasau a Digwyddiadau a鈥檙 t卯m Dysgu a Threftadaeth i hyrwyddo digwyddiadau
 • Gwerthuso ac adolygu holiaduron y Nant
 • Creu cysylltiadau a phartneriaethau聽newydd gyda busnesau a chyrff gan ddatblygu cynnyrch i hyrwyddo鈥檙 Nant fel Canolfan arloesol Cymreig a Chymraeg ei naws
 • Hyrwyddo鈥檙 Ganolfan mewn digwyddiadau allanol yn 么l y galw
 • Gweithio mewn modd cyfrinachol ar bob adeg ac o fewn reolau鈥檙 Ddeddf Gwarchod Data
 • Cyrraedd targedau cytunedig a dangosyddion perfformiad ar draws pob rhan o鈥檆h cyfrifoldebau.
 • Darparu adroddiad chwarterol ar gyfer Bwrdd yr Ymddiriadolwyr

Marchnata

 • Rheoli cyllideb farchnata鈥檙 Ganolfan a chyfathrebu a pharatoi adroddiadau gan gynnwys yr elfen ariannol i鈥檙 Rheolwr Atyniad a Digwyddiadau鈥檔 fisol.
 • 聽Datblygu a gweithredu Cynllun Marchnata blynyddol sy鈥檔 gysylltiedig 芒鈥檙 cynllun busnes blynyddol . Bydd y cynllun yn amlinellu鈥榬 dull聽o farchnata a ddefnyddir聽i gyflawni amcanion busnes y cwmni, cyrraedd targedau adrannol a sicrhau t诺f busnes.
 • 鈥淧erchnogi鈥 gwefan Nant Gwrtheyrn a sicrhau ei fod yn cael ei gadw鈥檔 gyfredol a鈥檌 fod yn cael ei ddefnyddio鈥檔 rhagweithiol i ysgogi t诺f busnes.
 • Cyd-weithio efo鈥檙 Cydlynydd Busnes i hyrwyddo unrhyw gyfleoedd a bylchau o fewn y busnes llety er mwyn uchafu deiliadaeth.

Ymgeisiwch drwy anfon blaenlythyr a CV at alun.ellis@nantgwrtheyrn.org

Cyflog

馃挵 拢28,822 - 拢33,143

Lleoliad

馃搷 Llithfaen

Ceishiwch

Gwnewch cais am y swydd

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!

Swyddog Datblygu a Hyrwyddo ARFOR

馃挵 拢31k
馃搷 Aberystwyth
馃搷 Caerfyrddin
Ar gau
1m

Mae Menter a Busnes yn edrych am Swyddog Datblygu a Hyrwyddo ARFOR

Gwnewch cais am y swydd

I gefnogi darpariaeth y Gronfa Her Fach a鈥檙 Gronfa Her Fawr yn ardal ARFOR, gan feithrin perthynas gryf gyda darparwyr llwyddiannus drwy gynnal cyfathrebu rheolaidd a phwrpasol drwy oes llawn y cyfnod gwireddu. Ysgogi a sbarduno cwmniau i gyflawni eu cynlluniau ac i gynorthwyo gydag unrhyw broblemau a chynnig datrysiadau lle鈥檔 ymarferol.

Cyfrannu鈥檔 rhagweithiol tuag at ddatblygu a gweithredu rhaglenni cefnogaeth busnes pellach o fewn y sector ac mae鈥檙 cwmni yn ymwneud 芒 nhw.

Cyfrifoldeb am ddarparu diweddariadau a dadansoddiadau o鈥檙 hyn sy鈥檔 digwydd yn Ceredigion neu Sir G芒r gyda鈥檙 prif nod o roi鈥檙 wybodaeth ddiweddaraf i weddill y t卯m ac i greu straeon. Gyda chymorth y t卯m Cyfathrebu bydd hyn yn cynnwys cynhyrchu a chreu cynnwys ffotograffiaeth a fideo ar gyfer prosiect Llwyddo鈥檔 Lleol. Bydd y cynnwys yn amrywio o graffeg hyrwyddo, riliau, a ffotograffau i fideos hirach wedi鈥檜 golygu. Cynorthwyo t卯m Llwyddo鈥檔 Lleol i hyrwyddo鈥檙 prosiect ar draws Ceredigion neu Sir G芒r.

Bydd deilydd y swydd hefyd yn creu cynnwys ffotograffiaeth a fideo i Menter a Busnes yn gorfforaethol, yn 么l y galw.

Prif Gyfrifoldebau

Cronfa Her

 • Rheoli鈥檙 berthynas gyda darparwyr llwyddiannus pob proseict trwy鈥檙 Gronfa Her, gan gynnal cyfathrebu rheolaidd a phwrpasol drwy oes llawn y cyfnod gwireddu
 • Gweithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf i ddarpar ymgeiswyr gan gyfeirio at y gwasanaeth neu鈥檙 ddarpariaeth briodol
 • Adnabod ble ar y daith mae darpar ymgeisiwr a chefnogi鈥檙 ymgeiswyr wrth iddynt gwblhau鈥檙 broses ymgeisio. Cynorthwyo cwsmeriaid sy鈥檔 dymuno gwneud cais
 • Meithrin perthynas agos gyda ymgeiswyr i adnabod eu hanghenion dysgu a datblygu, a thrwy hynny sicrhau amgylchedd o ddysgu parhaus lle gallant symud ymlaen o un maes i鈥檙 llall gan sicrhau gwell effaith a dysgu pellach ar draws rhaglen ARFOR
 • Mynychu cyfarfodydd gyda phrosiectau鈥檙 cronfeydd ac estyn cymorth/ cyngor iddynt yn 么l y galw.
 • Datblygu dealltwriaeth ddofn a hyrwyddo Rhaglen ARFOR yn ei chyfanrwydd o fewn yr ardal benodol
 • Ymchwilio ac ymgyfarwyddo 葍鈥檙 sector - yn benodol y cysylltiad rhwng iaith ac economi, arloesedd a sectorau twf berthnasol
 • Sicrhau darpariaeth gwasanaeth integredig trwy weithio鈥檔 agos gyda鈥檙 Swyddogion Datblygu eraill, Swyddogion Gweithgareddau Llwyddo鈥檔 Lleol ac eraill
 • Cefnogi鈥檙 Rheolwr Prosiect drwy weithredu鈥檙 Gronfa Her
 • Ymgysylltu ac adnabod partneriaethau posib yn ardal ARFOR gan feithrin perthynas gryf gyda phartneriaid allweddol. Gweithio鈥檔 agos gyda鈥檙 Rheolwr Prosiect gan sicrhau bod targedau鈥檔 cael eu cyflawni a bod y gwasanaeth a ddarperir o鈥檙 safon uchaf.
 • Gweithio gyda鈥檙 Rheolwr Prosiect i ddatblygu rhaglen leol o ddigwyddiadau sy鈥檔 cwrdd ag anghenion y gymuned a鈥檙 rhanbarth
 • Cydlynnu cyfres o astudiaethau achos a hyrwyddo鈥檙 prosiectau
 • Trefnu cyfarfodydd/digwyddiadau i hyrwyddo gwasanaethau ARFOR yn yr ardal leol ac ar draws y rhanbarth
 • Gweithio鈥檔 agos gyda鈥檙 th卯m ARFOR i sicrhau bod digwyddiadau鈥檔 cael eu hyrwyddo i鈥檙 gynulleidfa darged mewn modd effeithiol ac amserol
 • Mynychu cyfarfodydd, gan gynnwys cyfarfodydd grwpiau trafod, cyfarfodydd t卯m, digwyddiadau a sioeau, a hwyluso cyfarfodydd a digwyddiadau yn 么l yr angen
 • Cynnal perthynas weithio effeithiol a phroffesiynol gyda budd-ddeiliad allweddol yn yr ardal
 • Cefnogi鈥檙 elfen o werthuso Cronfa Her ARFOR gan feithrin perthynas da 葍鈥檙 gwerthuswyr allannol llwyddiannus
 • Rhannu canfyddiadau, allbynnau a llwyddianau鈥檙 prosiect gyda phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol
 • Profi, mesur a gwerthuso鈥檙 prosiectau a ariennir yn barhaus, gan sicrhau bod adroddiadau鈥檔 cael eu cynhyrchu a鈥檜 dosbarthu i鈥檙 rhanddeiliaid perthnasol
 • Cadw cofnodion manwl o鈥檙 holl weithgareddau a gwaith papur i hwyluso鈥檙 gwaith o fonitro a chyflawni targedau鈥檙 prosiect, yn unol 芒 systemau adrodd a monitro鈥檙 prosiect a Llywodraeth Cymru
 • Ymateb i ymholiadau a chynrychioloi鈥檙 Gronfa Her a MaB yn yn unol 芒鈥檙 angen
 • Cynnal ymwybyddiaeth o ddatblygiadau鈥檙 prosiectau a bod yn rhagweithiol i adnabod unrhyw gyfleoedd pellach ar gyfer y prosiect
 • Cynrychioli鈥檙 prosiect trwy fynychu pwyllgorau/grwpiau perthnasol, adnabod ffyrdd o gydweithio gyda gwasanaethau/sefydliadau eraill er mwyn gwella darpariaeth gyffredinol y gwasanaeth a hysbysu rhwydweithiau allweddol yngl欧n 芒 cynnydd y prosiect

Llwyddo鈥檔 Lleol

 • Arwain ar ohebu i ardal Ceredigion a Sir G芒r, gan ddod o hyd i straeon perthnasol ac i ohebu o鈥檙 digwyddiadau amrywiol sy鈥檔 cael eu cynnal gan y prosiect yn yr ardal
 • Cynllunio, cynhyrchu a chreu cynnwys digidol ar gyfer ein holl sianeli digidol gyda鈥檙 bwriad o gynyddu ymgysylltiad 芒鈥檔 cynulleidfaoedd a rhanddeiliaid
 • Datblygu syniadau creadigol, awgrymu ffyrdd arloesol newydd o gyflwyno cynnwys digidol a chael y wybodaeth ddiweddaraf
 • Gweithio鈥檔 agos gyda鈥檙 Rheolwr Cyfathrebu a鈥檙 t卯m Cyfathrebu i sicrhau bod ymgyrchoedd amrywiol yn cael eu cyflwyno鈥檔 llwyddiannus
 • Gweithio鈥檔 agos gyda鈥檙 t卯m ehangach i gynllunio a chipio cynnwys deniadol yn dibynnu ar ofynion cyflwyno/ymgyrch
 • Sicrhau bod canllawiau brand yn cael eu dilyn
 • Cysylltu鈥檔 effeithiol 芒 chrewyr allanol pan fo angen

Arall

 • Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmeriaid, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni
 • Mynychu hyfforddiant yn 么l yr angen i ddiweddaru gwybodaeth am y sector ac i hwyluso鈥檙 gwaith o ddarparu cefnogaeth.
 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn 么l yr angen
 • Teithio i leoliadau ledled Cymru i fynychu cyfarfodydd a chynrychioli鈥檙 cwmni yn 么l yr angen
 • Sicrhau cydymffurfiaeth gyda polisiau a systemau ansawdd Menter a Busnes, gan gynnwys ISO9001, BS8555, C2E, Cyber Essentials, Polisi Caffael, GDPR, ac Iechyd a Diogelwch
 • Cyflawni gwaith i d卯m marchnata corfforaethol Menter a Busnes
 • Derbyn dyletswyddau a cyfrifoldebau rhesymol eraill yn 么l yr angen
 • Cynrychioli Menter a Busnes yn 么l yr angen

Sut i ymgeisio

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy gwblhau ffurflen gais a ffurflen cyfleoedd cyfartal a鈥檜 dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk erbyn 10 yb, dydd Llun, 22 Ionawr 2024.

QMS 57 鈥 Ffurflen Gais Menter a Busnes Mai 2018 v1

QMS 49 鈥 Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal Mai 2018 v2

Cyflog

馃挵 拢31,243

Lleoliad

馃搷 Aberystwyth, Caerfyrddin

Ceishiwch

Gwnewch cais am y swydd

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!

Swyddog Prosiect - Cymuned (Rhan-amser)

馃挵 拢29k - 拢34k
馃搷 Corwen
Ar gau
3m

Mae Cadwyn Clwyd yn edrych am Swyddog Prosiect - Cymuned (Rhan-amser)

Gwnewch cais am y swydd

Mae Cadwyn Clwyd Cyfyngedig yn fenter gymdeithasol sy鈥檔 cynnig arweiniad a chymorth i gymunedau a mentrau yng Ngogledd Ddwyrain Cymru a thu hwnt. Mae鈥檙 Cwmni yn canolbwyntio鈥檔 benodol ar weithrediadau sy鈥檔 ysgogi cymryd rhan ar lawr gwlad, cydweithio ac arloesi i gefnogi prosiectau economaidd-gymdeithasol ar gyfer cymunedau a mentrau sy鈥檔 gweithredu鈥檔 lleol. Maen nhw鈥檔 cydweithio鈥檔 uniongyrchol gyda chymunedau a mentrau bach i鈥檞 cynorthwyo i ddatblygu a rhoi prosiectau ar waith, sydd o fudd i economi leol yr ardal. Ar hyn o bryd mae鈥檙 Cwmni wrthi鈥檔 cyflawni prosiectau sydd wedi鈥檜 hariannu fel rhan o Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU (SPF). Fel rhan o鈥檙 swydd hon, bydd disgwyl i鈥檙 ymgeisydd llwyddiannus gyflawni 鈥楶rosiect Cronfa Allweddol Gymunedol Sir y Fflint鈥, sydd wedi鈥檌 ariannu gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin, yn Sir y Fflint.

Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig sydd 芒 phrofiad o reoli prosiect i gyflawni ein prosiect Cronfa Allweddol Gymunedol Sir y Fflint.

Cyflog

馃挵 拢29,116 i 拢34,429 PRO RATA

Lleoliad

馃搷 Corwen

Ceishiwch

Gwnewch cais am y swydd

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!

Swyddog Cefnogi Prosiect - Twristiaeth

馃挵 拢22k - 拢26k
馃搷 Corwen
馃搷 Gweithio o Adref
Ar gau
3m

Mae Cadwyn Clwyd yn edrych am Swyddog Cefnogi Prosiect - Twristiaeth

Gwnewch cais am y swydd

Mae Cadwyn Clwyd Cyfyngedig yn fenter gymdeithasol sy鈥檔 cynnig arweiniad a chymorth i gymunedau a mentrau yng Ngogledd Ddwyrain Cymru a thu hwnt. Mae鈥檙 Cwmni yn canolbwyntio鈥檔 benodol ar weithrediadau sy鈥檔 ysgogi cymryd rhan ar lawr gwlad, cydweithio ac arloesi i gefnogi prosiectau economaidd-gymdeithasol ar gyfer cymunedau a mentrau sy鈥檔 gweithredu鈥檔 lleol. Maen nhw鈥檔 cydweithio鈥檔 uniongyrchol gyda chymunedau a mentrau bach i鈥檞 cynorthwyo i ddatblygu a rhoi prosiectau ar waith sydd o fudd i economi leol yr ardal. Ar hyn o bryd mae鈥檙 Cwmni wrthi鈥檔 cyflawni prosiectau sydd wedi鈥檜 hariannu fel rhan o Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU (SPF). Fel rhan o鈥檙 swydd hon, bydd disgwyl i鈥檙 ymgeisydd llwyddiannus ddarparu cymorth prosiect i gyflawni 鈥楶rosiect Cronfa Allweddol Cefnogi Sector a Busnes Twristiaeth鈥, sydd wedi鈥檌 ariannu gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin, yn Sir y Fflint.

Bydd y swyddog cefnogi prosiect Twristiaeth yn gyfrifol dros ddarparu cymorth prosiect i gyflawni鈥檙 Prosiect Cronfa Allweddol Cefnogi Sector a Busnes Twristiaeth. Bydd y prosiect yn cynnig cyllid er mwyn datblygu a hyrwyddo鈥檙 economi ymwelwyr (masnach a defnyddwyr) megis atyniadau lleol, llwybrau, teithiau tywys a chynnyrch twristiaeth yn fwy cyffredinol. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar greu swyddi a hybu cydlyniant cymunedol, drwy fuddsoddiadau sy鈥檔 ategu diwydiannau a sefydliadau presennol. Mae鈥檙 buddsoddiadau yn amrywio o gymorth i fusnesau newydd i welliannau amlwg i gyfleusterau鈥檙 sectorau manwerthu, lletygarwch a hamdden lleol. Yn ei dro bydd hyn yn cynyddu buddsoddiad sector preifat mewn gweithgareddau i hybu twf, drwy gymorth wedi鈥檌 dargedu ar gyfer busnesau bach a micro i ymgymryd 芒 gwaith sy鈥檔 torri tir newydd, gwella鈥檜 cynhyrchiant, mabwysiadu technolegau a thechnegau effeithlon o ran ynni a charbon isel a bwrw iddi gyda neu gynyddu eu hallforion.

Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig sydd 芒 phrofiad o gymorth prosiect i ddarparu cymorth ymarferol i gyflawni ein prosiect Prosiect Cronfa Allweddol Cefnogi Sector a Busnes Twristiaeth yn Sir y Fflint.聽聽

**Os hoffech wybod mwy, cysylltwch gyda Cara ar ebost cara.roberts@cadwynclwyd.co.uk, neu dros y ffon ar 01490 340500. **

Cyflog

馃挵 拢22,486 - 拢26,465

Lleoliad

馃搷 Corwen, Gweithio o Adref

Ceishiwch

Gwnewch cais am y swydd

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!

Swyddog Cefnogi Prosiect (Busnes)

馃挵 拢22k - 26k
馃搷 Corwen
馃搷 Gweithio o Adref
Ar gau
3m

Mae Cadwyn Clwyd yn edrych am Swyddog Cefnogi Prosiect (Busnes)

Gwnewch cais am y swydd

ae Cadwyn Clwyd Cyfyngedig yn fenter gymdeithasol sy鈥檔 cynnig arweiniad a chymorth i gymunedau a mentrau yng Ngogledd Ddwyrain Cymru a thu hwnt. Mae鈥檙 Cwmni yn canolbwyntio鈥檔 benodol ar weithrediadau sy鈥檔 ysgogi cymryd rhan ar lawr gwlad, cydweithio ac arloesi i gefnogi prosiectau economaidd-gymdeithasol ar gyfer cymunedau a mentrau sy鈥檔 gweithredu鈥檔 lleol. Maen nhw鈥檔 cydweithio鈥檔 uniongyrchol gyda chymunedau a mentrau bach i鈥檞 cynorthwyo i ddatblygu a rhoi prosiectau ar waith, sydd o fudd i economi leol yr ardal. Ar hyn o bryd mae鈥檙 Cwmni wrthi鈥檔 cyflawni prosiectau sydd wedi鈥檜 hariannu fel rhan o Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU (SPF). Fel rhan o鈥檙 swydd hon, bydd disgwyl i鈥檙 ymgeisydd llwyddiannus gyflawni Cronfa Allweddol Busnes Sir Ddinbych, sydd wedi鈥檌 hariannu gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin, yn Sir Ddinbych.聽

Bydd y prosiect ar waith ledled Sir Ddinbych gan ymdrin 芒鈥檙 thema Busnesau Ffyniannus sydd ynghlwm 芒 Chynllun Corfforaethol Sir Ddinbych a thema Cefnogi Busnes Lleol Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU. Bydd y prosiect yn ategu鈥檙 agenda codi鈥檙 gwastad er mwyn hybu cynhyrchiant, t芒l, swyddi a safonau byw drwy ddatblygu鈥檙 sector preifat, yn enwedig yn yr ardaloedd hynny sydd ar ei h么l hi o ran hynny.聽Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig sydd 芒 phrofiad o gymorth prosiect i ddarparu cymorth ymarferol i gyflawni ein prosiect Cymorth Busnes yn Sir Ddinbych.

Cysylltwch gyda Cara drwy ebost neu ffoniwch am fwy o wybodaeth: cara.roberts@cadwynclwyd.co.uk / 01490 340500

Cyflog

馃挵 拢22,486 - 拢26,465

Lleoliad

馃搷 Corwen, Gweithio o Adref

Ceishiwch

Gwnewch cais am y swydd

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!

Gweinyddwr Swyddfa

馃挵 拢21k
馃搷 Botwnnog
Ar gau
4m

Mae Ynni Ll欧n yn edrych am Weinyddwr Swyddfa

Gwnewch cais am y swydd

Amdanom ni

Cwmni buddiannau cymunedol yw Ynni Ll欧n sydd wedi鈥檌 leoli ym Motwnnog, Pen Ll欧n. Dysgwch fwy amdanom聽yma

Yngl欧n 芒鈥檙 prosiect

Rydym yn lansio prosiect, 脭l-osod i Bawb, yn ystod Haf 2023. Nod 脭l-osod i Bawb yw gwella effeithlonrwydd ynni cartrefi ym Mhen Ll欧n drwy insiwleiddio a gosod pympiau gwres a phaneli ffotofolt盲ig gan ddefnyddio grantiau鈥檙 llywodraeth. Byddwn yn cyflogi t卯m o weithwyr proffesiynol 么l-osod i ddarparu fframwaith ansawdd lle gall contractwyr lleol ymgymryd 芒鈥檙 darn yma o waith. Dysgwch fwy am ein prosiect 脭l-osod i Bawb聽yma

Yngl欧n 芒鈥檙 r么l

Bydd y Gweinyddwr Swyddfa yn cefnogi t卯m bychan o Aseswyr 脭l-osod, gan ymdrin ag ymholiadau ff么n, cofnodi manylion cwsmeriaid, gwneud apwyntiadau a gwneud hawliadau am arian grant. Bydd y swydd hon yn addas ar gyfer rhywun sy鈥檔 angerddol am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd, sy鈥檔 gallu ymgysylltu 芒 thrigolion gydag empathi, ac sy鈥檔 gallu gweithio ar eu menter eu hunain yn ogystal 芒 rhan o d卯m. Mae bod yn gyfarwydd 芒 systemau TG sylfaenol a chymwysiadau swyddfa (fel Microsoft Office 鈥 Word, Excel ac ati) yn ddymunol. Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu. Mae鈥檙 gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol.

Cyfrifoldebau Allweddol

 1. Cynorthwyo gyda systemau swyddfa adeiladu a chasglu data.
 2. Sicrhau gweithrediad llyfn gweithdrefnau gwaith.
 3. Cynnal system CRM (Rheoli Perthynas Cwsmer) gynhwysfawr a鈥檙 cadw cofnodion cysylltiedig (cop茂au digidol a ffisegol).
 4. Perfformio rai gweithgareddau desg dderbynfa fel:
  1. Ateb galwadau ff么n yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg)
  2. Sefydlu gwasanaethau peiriant ateb y tu allan i oriau swyddfa
  3. Ateb llythyrau ayyb.
 5. Gwneud a chofnodi apwyntiadau a rhwymedigaethau eraill ar gyfer ymweliadau Aseswyr 脭l-osod a chontractwyr lleol.
 6. Gwneud ceisiadau am grantiau鈥檙 llywodraeth a chynorthwyo gyda cheisiadau am ffynonellau cyllid eraill.
 7. Cyfeirio cwsmeriaid at asiantaethau arbenigol eraill yn 么l yr angen a/neu鈥檔 briodol.
 8. Perfformio rhai gweithgareddau cymorth cwsmeriaid.

Dyddiad cau ceisiadau

 1. Dyddiad cau:聽Anfonwch eich ceisiadau erbyn聽17:00 BST, Tachwedd 30ain 2023, dydd Iau
 2. Ar 么l y dyddiad cau, ni fydd unrhyw geisiadau pellach yn cael eu derbyn!
 3. Rydym wrthi鈥檔 cyflogi ar gyfer y swydd hon ac rydym yn prosesu ymgeiswyr mewn ciw cronolegol
 4. Argymhellir yn gryf eich bod yn gwneud cais cyn gynted ag y gallwch!

Proses Ymgeisio

 1. Cam 1: Asesu ceisiadau
 2. Cam 2: Cyfweliad ymgeiswyr ar y rhestr fer
 3. Cam 3: Cynnig swydd a chytundeb t芒l a thelerau cyflogaeth
 4. Cam 4: Apwyntiad

Yr hyn y gallwn ei gynnig i chi

 • Bydd cyflog terfynol yn cael ei benderfynu yn 么l lefel eich profiad a鈥檙 cymwysterau.
 • Cynllun pensiwn.
 • Oriau gwaith hyblyg (yn dibynnu ar ofynion a chyfyngiadau鈥檙 t卯m).
 • Cyfleoedd noddedig i gofrestru ar gyrsiau hyfforddi a chael cymwysterau sy鈥檔 berthnasol i鈥檆h dyletswyddau.
 • Gwyliau blynyddol o 28 diwrnod (gan gynnwys Gwyliau Banc/Gwladol/Cyhoeddus).
 • T芒l salwch statudol.
 • Absenoldeb mamolaeth/tadolaeth/mabwysiadu/rhannu rhiant/profedigaeth rhiant 芒 th芒l yn seiliedig ar ofynion cymhwysedd.
 • Mathau eraill o absenoldeb 芒 th芒l fel gofalwyr/trugarog/argyfwng yn seiliedig ar ofynion cymhwysedd.

Rydym yn cynnig cyfleoedd cyfartal

Mae Ynni Ll欧n yn falch o fod yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal. Rydym yn gwybod bod amrywiaeth yn tanio cyfnewid gwybodaeth, yn meithrin arloesedd, ac yn ein grymuso i dyfu a bod yn well fel sefydliad, cymuned ac fel unigolion. Rydym yn ceisio recriwtio, datblygu a chadw鈥檙 bobl fwyaf talentog o gronfa ymgeiswyr amrywiol. Rydym wedi ymrwymo i arferion cyflogaeth teg a hygyrch. Os cysylltir 芒 chi am swydd, rhowch wybod i ni sut y gallwn ddiwallu eich anghenion orau a rhowch wybod i ni am unrhyw ofynion i sicrhau mynediad teg. Os nad ydych yn bodloni pob gofyniad, rydym yn eich annog i wneud cais beth bynnag. Ein prif flaenoriaeth yw dod o hyd i鈥檙 ymgeisydd gorau ac efallai mai chi yw鈥檙 ymgeisydd cywir ar gyfer y rolau hyn neu rolau eraill. Mae gan bob un ohonom botensial mawr. Yn Ynni Ll欧n, byddwch yn darganfod beth allwch chi ei wneud ag ef!

Ein datganiad ar ein harferion cyflogaeth

Darllenwch fwy am ein harferion cyflogaeth聽yma

Cyflog

馃挵 21,000

Lleoliad

馃搷 Botwnnog

Ceishiwch

Gwnewch cais am y swydd

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!

Aseswr 脭l-osod

馃挵 拢25k - 拢30k
馃搷 Botwnnog
Ar gau
4m

Mae Ynni Ll欧n yn edrych am Aseswr 脭l-osod

Gwnewch cais am y swydd

Amdanom ni

Cwmni buddiannau cymunedol yw Ynni Ll欧n sydd wedi鈥檌 leoli ym Motwnnog, Pen Ll欧n. Dysgwch fwy amdanom聽yma

Yngl欧n 芒鈥檙 prosiect

Rydym yn lansio prosiect, 脭l-osod i Bawb, yn ystod Haf 2023. Nod 脭l-osod i Bawb yw gwella effeithlonrwydd ynni cartrefi ym Mhen Ll欧n drwy insiwleiddio a gosod pympiau gwres a phaneli ffotofolt盲ig gan ddefnyddio grantiau鈥檙 llywodraeth. Byddwn yn cyflogi t卯m o weithwyr proffesiynol 么l-osod i ddarparu fframwaith ansawdd lle gall contractwyr lleol ymgymryd 芒鈥檙 darn yma o waith. Dysgwch fwy am ein prosiect 脭l-osod i Bawb聽yma

Yngl欧n 芒鈥檙 r么l

Bydd yr Asesydd 脭l-osod yn ymweld 芒 chartrefi Pen Ll欧n ac yn asesu addasrwydd yr eiddo ar gyfer gosodiad, yn cynghori鈥檙 trigolion ar eu hopsiynau ac yn gweithredu fel y cyswllt cyntaf ar gyfer unrhyw waith dilynol sydd ei angen. Bydd y swydd hon yn addas ar gyfer rhywun sy鈥檔 angerddol am frwydro yn erbyn newid hinsawdd, sy鈥檔 gallu ymgysylltu 芒 thrigolion gydag empathi, ac sy鈥檔 gallu gweithio ar eu menter eu hunain. Mae diddordeb mewn adeiladau yn hanfodol, ond nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol. Byddwch yn derbyn hyfforddiant helaeth. Mae鈥檙 gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol.

Cyfrifoldebau Allweddol

 1. Cynorthwyo gyda systemau swyddfa adeiladu a chasglu data.
 2. Sicrhau gweithrediad llyfn gweithdrefnau gwaith.
 3. Ymgymryd 芒 gwaith hyrwyddo (yn bersonol gyda phreswylwyr neu drwy fecanweithiau eraill)
 4. Ymgymryd 芒 hyfforddiant ac ardystiadau ar gyfer Asesu a Gosod 脭l-osod gyda phwyslais arbennig ar adeiladau traddodiadol.
 5. Cynnal astudiaethau addasrwydd, dichonoldeb ac asesu eiddo.
 6. Cynghori preswylwyr ar wahanol weithdrefnau gosod.
 7. Cynorthwyo 芒 pharatoi pecynnau gwella wedi鈥檜 teilwra.
 8. Egluro gwahanol becynnau a dewisiadau amgen i鈥檔 preswylwyr.
 9. Datrys unrhyw faterion technegol sy鈥檔 codi cyn/yn ystod/ar 么l gosod y mesurau arfaethedig.
 10. Cynnal system gynhwysfawr a鈥檙 cadw cofnodion cysylltiedig (cop茂au digidol a ffisegol).
 11. Cynorthwyo gydag adroddiadau ac archwiliadau ystadegol.
 12. Cynyddu ymwybyddiaeth o鈥檙 gwasanaeth a chysylltu 芒 thrydydd part茂on megis cyrff statudol ac anstatudol fel y bo鈥檔 briodol a gweithredu fel cynrychiolydd Ynni Ll欧n.
 13. Gwneud ceisiadau am grantiau鈥檙 llywodraeth a chynorthwyo gyda cheisiadau am ffynonellau cyllid eraill.
 14. Cyfeirio cwsmeriaid at asiantaethau arbenigol eraill yn 么l yr angen a/neu鈥檔 briodol.
 15. Perfformio rhai gweithgareddau cymorth cwsmeriaid.

Dyddiad cau ceisiadau

 1. Dyddiad cau:聽Anfonwch eich ceisiadau erbyn聽17:00 BST, Tachwedd 30ain 2023, dydd Iau
 2. Ar 么l y dyddiad cau, ni fydd unrhyw geisiadau pellach yn cael eu derbyn!
 3. Rydym wrthi鈥檔 cyflogi ar gyfer y swydd hon ac rydym yn prosesu ymgeiswyr mewn ciw cronolegol
 4. Argymhellir yn gryf eich bod yn gwneud cais cyn gynted ag y gallwch!

Proses Ymgeisio

 1. Cam 1: Asesu ceisiadau
 2. Cam 2: Cyfweliad ymgeiswyr ar y rhestr fer
 3. Cam 3: Cynnig swydd a chytundeb t芒l a thelerau cyflogaeth
 4. Cam 4: Apwyntiad

Yr hyn y gallwn ei gynnig i chi

 • Bydd cyflog terfynol yn cael ei benderfynu yn 么l lefel eich profiad a鈥檙 cymwysterau.
 • Cynllun pensiwn.
 • Oriau gwaith hyblyg (yn dibynnu ar ofynion a chyfyngiadau鈥檙 t卯m).
 • Cyfleoedd noddedig i gofrestru ar gyrsiau hyfforddi a chael cymwysterau sy鈥檔 berthnasol i鈥檆h dyletswyddau.
 • Gwyliau blynyddol o 28 diwrnod (gan gynnwys Gwyliau Banc/Gwladol/Cyhoeddus).
 • T芒l salwch statudol.
 • Absenoldeb mamolaeth/tadolaeth/mabwysiadu/rhannu rhiant/profedigaeth rhiant 芒 th芒l yn seiliedig ar ofynion cymhwysedd.
 • Mathau eraill o absenoldeb 芒 th芒l fel gofalwyr/trugarog/argyfwng yn seiliedig ar ofynion cymhwysedd.

Rydym yn cynnig cyfleoedd cyfartal

Mae Ynni Ll欧n yn falch o fod yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal. Rydym yn gwybod bod amrywiaeth yn tanio cyfnewid gwybodaeth, yn meithrin arloesedd, ac yn ein grymuso i dyfu a bod yn well fel sefydliad, cymuned ac fel unigolion. Rydym yn ceisio recriwtio, datblygu a chadw鈥檙 bobl fwyaf talentog o gronfa ymgeiswyr amrywiol. Rydym wedi ymrwymo i arferion cyflogaeth teg a hygyrch. Os cysylltir 芒 chi am swydd, rhowch wybod i ni sut y gallwn ddiwallu eich anghenion orau a rhowch wybod i ni am unrhyw ofynion i sicrhau mynediad teg. Os nad ydych yn bodloni pob gofyniad, rydym yn eich annog i wneud cais beth bynnag. Ein prif flaenoriaeth yw dod o hyd i鈥檙 ymgeisydd gorau ac efallai mai chi yw鈥檙 ymgeisydd cywir ar gyfer y rolau hyn neu rolau eraill. Mae gan bob un ohonom botensial mawr. Yn Ynni Ll欧n, byddwch yn darganfod beth allwch chi ei wneud ag ef!

Ein datganiad ar ein harferion cyflogaeth

Darllenwch fwy am ein harferion cyflogaeth聽yma

Cyflog

馃挵 拢25,000 - 拢30,000

Lleoliad

馃搷 Botwnnog

Ceishiwch

Gwnewch cais am y swydd

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!

Rheolwr Prosiect

馃挵 拢35k - 拢45k
馃搷 Botwnnog
Ar gau
4m

Mae Ynni Ll欧n yn edrych am Reolwr Prosiect

Gwnewch cais am y swydd

Amdanom ni

Cwmni buddiannau cymunedol yw Ynni Ll欧n sydd wedi鈥檌 leoli ym Motwnnog, Pen Ll欧n. Dysgwch fwy amdanom聽yma

Yngl欧n 芒鈥檙 prosiect

Rydym yn lansio prosiect, 脭l-osod i Bawb, yn ystod Haf 2023. Nod 脭l-osod i Bawb yw gwella effeithlonrwydd ynni cartrefi ym Mhen Ll欧n drwy insiwleiddio a gosod pympiau gwres a phaneli ffotofolt盲ig gan ddefnyddio grantiau鈥檙 llywodraeth. Byddwn yn cyflogi t卯m o weithwyr proffesiynol 么l-osod i ddarparu fframwaith ansawdd lle gall contractwyr lleol ymgymryd 芒鈥檙 darn yma o waith. Dysgwch fwy am ein prosiect 脭l-osod i Bawb聽yma

Yngl欧n 芒鈥檙 r么l

Bydd y Rheolwr Prosiect yn arwain t卯m bach i gyflawni鈥檙 prosiect 脭l-osod i Bawb. Bydd y swydd hon yn addas i rywun sy鈥檔 angerddol am frwydro yn erbyn newid hinsawdd, sy鈥檔 gallu ymgysylltu 芒 thrigolion gydag empathi, ac sy鈥檔 gallu gweithio ar eu liwt eu hunain. Mae diddordeb mewn adeiladau yn hanfodol, ond nid oes angen cymwysterau ffurfiol. Bydd hyfforddiant helaeth yn cael ei ddarparu. Mae鈥檙 gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol.

Cyfrifoldebau Allweddol

 1. Goruchwylio ac arwain t卯m.
 2. Cynnal adolygiadau staff, arfarniadau blynyddol a gweithdrefnau eraill.
 3. Cynorthwyo gyda systemau swyddfa adeiladu a chasglu data.
 4. Sicrhau bod gweithdrefnau gweithio鈥檔 llyfn.
 5. Ymgymryd 芒 gwaith hyrwyddo (yn bersonol gyda phreswylwyr neu drwy fecanweithiau eraill)
 6. Ymgymryd 芒 hyfforddiant ac ardystiadau ar gyfer Asesu a Gosod 脭l-osod gyda phwyslais arbennig ar adeiladau traddodiadol.
 7. Ymgymryd ag astudiaethau addasrwydd, dichonoldeb ac asesu eiddo.
 8. Cynghori preswylwyr ar wahanol weithdrefnau gosod.
 9. Cynorthwyo gyda pharatoi pecynnau gwella wedi鈥檜 teilwra.
 10. Esbonio gwahanol becynnau a dewisiadau amgen i鈥檔 preswylwyr.
 11. Datrys unrhyw faterion technegol sy鈥檔 codi cyn/yn ystod/ar 么l gosod mesurau arfaethedig.
 12. Cynnal system gynhwysfawr a鈥檙 cadw cofnodion cysylltiedig (cop茂au digidol a ffisegol).
 13. Cynnal nodiadau helaeth a chwblhau astudiaethau achos ac adroddiadau eraill yn 么l yr angen.
 14. Cynorthwyo gydag adroddiadau ystadegol ac archwiliadau.
  1. Cynyddu ymwybyddiaeth o鈥檙 gwasanaeth a chysylltu 芒 thrydydd part茂on fel cyrff statudol ac anstatudol fel y bo鈥檔 briodol ac yn gweithredu fel cynrychiolydd Ynni Ll欧n.
  2. Goruchwylio a gwneud ceisiadau am grantiau鈥檙 llywodraeth a chynorthwyo gyda cheisiadau am ffynonellau cyllid eraill.
  3. Cyfeirio cwsmeriaid at asiantaethau arbenigol eraill yn 么l yr angen a/neu鈥檔 briodol.
 15. Cyflawni rhai gweithgareddau cymorth i gwsmeriaid.

Dyddiad cau ceisiadau

 1. Dyddiad cau:聽Anfonwch eich ceisiadau erbyn聽17:00 BST, Tachwedd 30ain 2023, dydd Iau
 2. Ar 么l y dyddiad cau, ni fydd unrhyw geisiadau pellach yn cael eu derbyn!
 3. Rydym wrthi鈥檔 cyflogi ar gyfer y swydd hon ac rydym yn prosesu ymgeiswyr mewn ciw cronolegol
 4. Argymhellir yn gryf eich bod yn gwneud cais cyn gynted ag y gallwch!

Proses Ymgeisio

 1. Cam 1: Asesu ceisiadau
 2. Cam 2: Cyfweliad ymgeiswyr ar y rhestr fer
 3. Cam 3: Cynnig swydd a chytundeb t芒l a thelerau cyflogaeth
 4. Cam 4: Apwyntiad

Yr hyn y gallwn ei gynnig i chi

 • Bydd cyflog terfynol yn cael ei benderfynu yn 么l lefel eich profiad a鈥檙 cymwysterau.
 • Cynllun pensiwn.
 • Oriau gwaith hyblyg (yn dibynnu ar ofynion a chyfyngiadau鈥檙 t卯m).
 • Cyfleoedd noddedig i gofrestru ar gyrsiau hyfforddi a chael cymwysterau sy鈥檔 berthnasol i鈥檆h dyletswyddau.
 • Gwyliau blynyddol o 28 diwrnod (gan gynnwys Gwyliau Banc/Gwladol/Cyhoeddus).
 • T芒l salwch statudol.
 • Absenoldeb mamolaeth/tadolaeth/mabwysiadu/rhannu rhiant/profedigaeth rhiant 芒 th芒l yn seiliedig ar ofynion cymhwysedd.
 • Mathau eraill o absenoldeb 芒 th芒l fel gofalwyr/trugarog/argyfwng yn seiliedig ar ofynion cymhwysedd.

Rydym yn cynnig cyfleoedd cyfartal

Mae Ynni Ll欧n yn falch o fod yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal. Rydym yn gwybod bod amrywiaeth yn tanio cyfnewid gwybodaeth, yn meithrin arloesedd, ac yn ein grymuso i dyfu a bod yn well fel sefydliad, cymuned ac fel unigolion. Rydym yn ceisio recriwtio, datblygu a chadw鈥檙 bobl fwyaf talentog o gronfa ymgeiswyr amrywiol. Rydym wedi ymrwymo i arferion cyflogaeth teg a hygyrch. Os cysylltir 芒 chi am swydd, rhowch wybod i ni sut y gallwn ddiwallu eich anghenion orau a rhowch wybod i ni am unrhyw ofynion i sicrhau mynediad teg. Os nad ydych yn bodloni pob gofyniad, rydym yn eich annog i wneud cais beth bynnag. Ein prif flaenoriaeth yw dod o hyd i鈥檙 ymgeisydd gorau ac efallai mai chi yw鈥檙 ymgeisydd cywir ar gyfer y rolau hyn neu rolau eraill. Mae gan bob un ohonom botensial mawr. Yn Ynni Ll欧n, byddwch yn darganfod beth allwch chi ei wneud ag ef!

Ein datganiad ar ein harferion cyflogaeth

Darllenwch fwy am ein harferion cyflogaeth聽yma

Cyflog

馃挵 拢35,000 - 拢45,000

Lleoliad

馃搷 Botwnnog

Ceishiwch

Gwnewch cais am y swydd

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!

Anogwr Gwaith Dwyieithog (Cymraeg/Saesneg)

馃挵 拢29.5k
馃搷 Y Fenni
馃搷 Abertyleri
+23
Ar gau
5m

Mae Adran Gwaith a Phensiynau yn edrych am Anogwr Gwaith Dwyieithog (Cymraeg/Saesneg)

Gwnewch cais am y swydd

A ydych yn siaradwr Cymraeg?

A fyddech yn mwynhau鈥檙 cyfle i siarad Cymraeg yn eich gwaith bob dydd, i ddarparu gwasanaeth i鈥檔 cwsmeriaid Cymraeg eu hiaith?

Mae鈥檙 Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn gyfrifol am bolisi lles, pensiynau a chynhaliaeth plant ac mae鈥檔 gyfrifol am helpu pobl i symud i gyflogaeth, cefnogi pensiynwyr a diogelu鈥檙 rhai sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas.

Yn DWP rydym wedi ymrwymo i wneud i鈥檔 gweithlu adlewyrchu鈥檙 cymunedau rydym yn eu gwasanaethu ac felly rydym am ychwanegu at ein rhwydwaith presennol o gydweithwyr sy鈥檔 siarad Cymraeg, drwy recriwtio sawl Anogwr Gwaith Dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) ledled Cymru.

Fel Anogwr Gwaith dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) byddwch yn chwarae rhan allweddol o ran gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl, yn enwedig ein cwsmeriaid Cymraeg eu hiaith drwy eu cefnogi i gael mynediad at wasanaethau DWP.

Swydd ddisgrifiad

Bydd eich r么l yn cynnwys

 • Cael llwyth achosion o gwsmeriaid y byddwch yn gyfrifol amdanynt.
 • Meithrin perthnasoedd cadarnhaol gyda鈥檆h cwsmeriaid sy鈥檔 eu hannog a鈥檜 hysgogi i wneud y gorau o鈥檜 potensial gwaith ac enillion a dod yn annibynnol yn ariannol.
 • Cynnig cyngor a chymorth i helpu eich cwsmeriaid i chwilio am waith a, lle bo angen, eu cefnogi i ddatblygu sgiliau i fod yn llwyddiannus yn eu chwiliad gwaith mewn amgylchedd digidol. h.y. gwefannau chwiliad gwaith, e-byst, uwchlwytho dogfennau ac ati.
 • Cynnal trafodaethau wyneb yn wyneb, digidol a thros y ff么n gyda chwsmeriaid yn ddyddiol, yn Gymraeg neu Saesneg.
 • Datblygu gwybodaeth fanwl am y farchnad lafur leol yn rhagweithiol, gan gydnabod y rolau sydd gan ein Partneriaid a Chyflogwyr wrth helpu ein cwsmeriaid i sicrhau cyflogaeth.
 • Gwneud penderfyniadau amserol, yn seiliedig ar anghenion y cwsmer, i鈥檞 cyfeirio at gymorth priodol.

Manyleb bersonol

Meini Prawf Allweddol

I fod yn llwyddiannus bydd angen i chi

 • Gallu siarad a deall Cymraeg ar lafar (Meini Prawf Hanfodol). Cyfyngir Cymraeg ysgrifenedig i ysgrifennu nodiadau byr neu negeseuon. (gweler yr Adran Ieithoedd)
 • Cyfathrebu鈥檔 dda gyda gr诺p amrywiol o gwsmeriaid, partneriaid a chyflogwyr gyda鈥檙 nod yn y pen draw o gefnogi pobl i mewn i waith. (Meini Prawf Arweiniol);

Ieithoedd

Safon y Gymraeg ar lafar聽鈥 Dylai ymgeiswyr allu sgwrsio鈥檔 glir a deall Cymraeg llafar i:

 • Trafod amgylchiadau personol cwsmeriaid, hanes gwaith ac archwilio nodau swydd
 • Egluro rheolau, gofynion a phenderfyniadau budd-daliadau
 • Deall cwestiynau cwsmeriaid a gallu ymateb.

Safon y Gymraeg Ysgrifenedig 鈥

 • Bydd Cymraeg ysgrifenedig yn gyfyngedig i ysgrifennu nodiadau byr neu negeseuon i鈥檆h cwsmeriaid trwy e-byst, negeseuon testun, ac ati.

Sylwer: Lle nad yw ymgeiswyr yn cyrraedd safon y Swyddog Gweithredol o bell ffordd, efallai y cynigir swydd arall iddynt ar raddfa Swyddog Gweinyddol (AO) fel ymgeisydd a fu bron 芒 chyrraedd y safon. Gall y rolau hyn fod yn benodiadau parhaol neu Gyfnod Penodol yn dibynnu ar ofynion busnes.

Ieithoedd Bod 芒鈥檙 gallu i siarad a deall Cymraeg ar lafar

Ymddygiadau Byddwn yn eich asesu yn erbyn yr ymddygiadau hyn yn ystod y broses ddethol:

 • Cyfathrebu a Dylanwadu
 • Gwneud Penderfyniadau Effeithiol
 • Rheoli Gwasanaeth o Ansawdd

Buddion

 • Gwyliau blynyddol hael 23 diwrnod ar gyfer staff newydd Llawn Amser (yn codi i 25 ar 么l blwyddyn)
 • Holl wyliau鈥檙 banc
 • Patrymau gweithio hyblyg ar gael
 • Absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a rhiant cystadleuol
 • Pensiwn y Gwasanaeth Sifil gyda chyfraniad cyflogwr cyfartalog o 27%
 • Rhaglen Cymorth i Weithwyr gyda phwyslais ar les聽
 • Datblygiad Gyrfa a Phersonol trwy Broffesiwn Cyflawni Gweithredol - ee: cyfle i ymgymryd 芒 Phrentisiaeth Lefel 2 neu 3 mewn Gwasanaeth Cwsmer neu Weinyddu Busnes
 • Cynlluniau disgownt i weithwyr

Cyflog

馃挵 拢29,500

Lleoliad

馃搷 Y Fenni, Abertyleri, Y Barri, Coed Duon, Cil-y-coed, Cas-gwent, Cwmbr芒n, Glyn Ebwy, Penarth, Pontyp诺l, Aberd芒r, Pen-y-bont ar Ogwr, Llantrisant, Aberdaugleddau, Treforys, Doc Penfro, Pontypridd, Port Talbot, Porth, Tonypandy, Treorci, Llandrindod, Machynlleth, Pwllheli, Y Trallwng

Ceishiwch

Gwnewch cais am y swydd

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!

Uwch Ymgynghorydd Strategol

馃挵 Soulbury 27-30 ynghyd 芒 3 phwynt SPA
馃搷 Caerfyrddin
Ar gau
5m

Mae Partneriaeth yn edrych am Uwch Ymgynghorydd Strategol

Cafodd Partneriaeth ei ffurfio ym mis Ebrill 2022 yn dilyn darfodiad ERW. Mae鈥檙 consortiwm newydd yn wasanaeth gwella ysgolion rhanbarthol cwbl integredig, ac mae wedi鈥檌 gomisiynu gan dri awdurdod lleol 鈥 Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Sir Penfro a Dinas a Sir Abertawe. 聽Ei nod yw darparu dysgu proffesiynol o ansawdd uchel i bob arweinydd, athro ac aelod o staff cymorth i wella鈥檙 deilliannau ar gyfer yr holl ddysgwyr. Bydd Partneriaeth hefyd yn gweithio gyda chonsortia, partneriaethau ac Awdurdodau Lleol eraill ledled Cymru, sefydliadau ymchwil, a Llywodraeth Cymru i arwain y gwaith o ddatblygu a chyflwyno polisi ledled y tri Awdurdodau Lleol.

Mae Partneriaeth yn ymdrechu i gyflenwi gwasanaeth gwella ysgolion cyson, un y mae ei ffocws ar strategaethau her a chymorth sy鈥檔 gwella addysgu a dysgu mewn ystafelloedd dosbarth. Rydym am benodi arweinydd profiadol, llwyddiannus sy鈥檔 meddu ar arbenigedd sylweddol mewn gwerthuso ac asesu effaith. Fel aelod o鈥檙 Uwch-d卯m Arwain, bydd gennych y profiad a鈥檙 hygrededd i weithio鈥檔 effeithiol gydag uwch gyd-weithwyr yn yr Awdurdodau Lleol, arweinwyr ysgolion, Llywodraeth Cymru ac amrywiaeth o sefydliadau allanol. Bydd gennych ddealltwriaeth gref o waith rhanbarthol ac o weithio mewn sefydliad amlddisgyblaethol. 聽

Byddwch yn gyfathrebwr cryf, a byddwch yn gallu rheoli timau a rhwydweithiau, arwain prosiectau cymhleth a chyflenwi dysgu proffesiynol hynod o effeithiol. Bydd disgwyl i鈥檙 ymgeisydd llwyddiannus ofalu bod llinellau cyfathrebu effeithiol yn cael eu cynnal rhwng Partneriaeth a鈥檙 Awdurdodau Lleol, yn ogystal 芒 sicrhau bod blaenoriaethau allweddol y Cynllun Busnes yn cael eu gweithredu鈥檔 llwyddiannus. Yn gyfnewid am hyn, bydd deiliad y swydd yn gallu datblygu ei arbenigedd mewn amgylchedd gwella ysgolion sy鈥檔 esblygu鈥檔 barhaus. Darperir manylion llawn am y r么l yn y swydd-ddisgrifiad sydd ynghlwm. Os hoffech drafod y cyfle ymhellach, cysylltwch 芒 Ian Altman, Swyddog Arweiniol drwy e-bost: ian.altman@partneriaeth.cymru

Ar gael ar secondiad tan 31 Awst 2025

Bydd opsiynau llawn-amser a rhan-amser/gweithio hyblyg yn cael eu hystyried (hyd at 1 FTE)

Dylai鈥檙 rheiny sy鈥檔 dymuno cael eu hystyried ar gyfer secondiad gael cymeradwyaeth eu Corff Llywodraethu cyn gwneud cais.聽

Dyddiad Dechrau 鈥 Cyn gynted 芒 phosibl

I ymgeisio am y swydd hon, dylech anfon llythyr eglurhaol a chopi o鈥檆h CV at Helen Lewis drwy e-bost: helen.lewis@partneriaeth.cymru

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 14 Medi 2023.

Cyflog

馃挵 Soulbury 27-30 ynghyd 芒 3 phwynt SPA

Lleoliad

馃搷 Caerfyrddin

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!

Swyddog Gweithredol i Ysgrifennydd y Bwrdd

馃挵 Cystadleuol
馃搷 Caerfyrddin
馃搷 Caernarfon
+1
Ar gau
5m

Mae S4C yn edrych am Swyddog Gweithredol i Ysgrifennydd y Bwrdd

Gwnewch cais am y swydd

Cytundeb Parhaol

Oriau gwaith 21.75 yr wythnos neu rydym yn croesawu ceisiadau gan y rhai sydd 芒 diddordeb mewn gweithio oriau tymor yn unig. Pl卯s nodwch eich dewis ar eich ffurflen gais. Oherwydd natur y swydd, disgwylir rhywfaint o hyblygrwydd o bryd i鈥檞 gilydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa arferol.

Cyfnod prawf 6 mis

Gwyliau Yn ychwanegol i鈥檙 gwyliau banc statudol, mae S4C yn cynnig 26 diwrnod o wyliau gyda th芒l y flwyddyn ar sail oriau llawn amser. 聽Os ydych yn cael eich cyflogi yn rhan amser, byddwch yn derbyn lwfans pro rata.聽

Pensiwn Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno 芒 Chynllun Pensiwn Personol Gr诺p yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn aelod o鈥檙 Cynllun Pensiwn Personol Gr诺p, bydd S4C yn cyfrannu 10% o鈥檆h cyflog sylfaenol i鈥檙 Cynllun. 聽Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau Dylid anfon ceisiadau erbyn 17.00 ar ddydd Llun 4 Medi 2023 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ. Nid ydym yn derbyn CV. Ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Cyflog

馃挵 Cystadleuol

Lleoliad

馃搷 Caerfyrddin, Caernarfon, Caerdydd

Ceishiwch

Gwnewch cais am y swydd

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!

Swyddog Iaith Croesi鈥檙 Bont Sir G芒r a Sir Benfro

馃挵 拢21k
馃搷 Sir Benfro
6m

Mae Mudiad Meithrin yn edrych am Swyddog Iaith Croesi鈥檙 Bont Sir G芒r a Sir Benfro

Gwnewch cais am y swydd

Bydd yn atebol i Brif Weithredwr Mudiad Meithrin drwy Reolwr Cenedlaethol Croesi鈥檙 Bont am gyflawni鈥檙 dyletswyddau canlynol:

 • Cefnogi a chynorthwyo Cylchoedd Meithrin i sicrhau鈥檙 ansawdd ieithyddol orau o fewn y ddarpariaeth gan ddefnyddio cynllun arloesol 聽Mudiad Meithrin, 鈥楥roesi鈥檙 Bont鈥.
 • Darparu gwasanaeth cefnogi鈥檙 iaith Gymraeg trwy gynllun trochi Croesi鈥檙 Bont yn y gweithle i staff sydd angen datblygu eu sgiliau Cymraeg ymhellach.
 • Trefnu ymweliadau rheolaidd i鈥檙 Cylchoedd gan arwain trafodaethau a chyfathrebu鈥檔 broffesiynol gydag arweinyddion y Cylchoedd, athrawon / penaethiaid ysgol, rheolwyr a鈥檙 oedolion eraill o fewn y lleoliad
 • Datblygu a chytuno ar gynlluniau realistig ar gyfer cynllun Croesi鈥檙 Bont gyda鈥檙 聽staff, gan gymryd i ystyriaeth anghenion y staff, y plant a鈥檙 ddarpariaeth yn gyffredinol.
 • Cytuno ar y cyd 芒 staff y Cylch ar ddulliau priodol i gynyddu鈥檙 defnydd o gynllun Croesi鈥檙 Bont a throchi iaith gan osod targedau ar gyfer yr ymweliad nesaf. Sicrhau fod yr arweinydd a staff y Cylch yn derbyn adborth teg ac adeiladol a chadarnhad o鈥檙 targedau trwy ddarparu adroddiad ffurfiol ar 么l bob ymweliad.
 • Mewn ymgynghoriad 芒鈥檙 Prif Swyddog cynorthwyo a chydweithio 芒鈥檙 awdurdod lleol 聽i sicrhau bod y cylchoedd yn ateb gofynion Estyn o ran datblygu鈥檙 Iaith Gymraeg
 • Mewn ymgynghoriad 芒鈥檙 Prif Swyddog, trefnu a chynnal hyfforddiant / gweithdai iaith perthnasol yn dymhorol 聽o fewn y dalaith/ yn genedlaethol i atgyfnerthu trochi iaith a defnydd cynllun Croesi鈥檙 Bont yn y Cylchoedd Meithrin.
 • Hyrwyddo鈥檙 defnydd o Dewin a Doti ac adnoddau pellach y Mudiad o fewn ein Cylchoedd Meithrin
 • Datblygu deunyddiau ieithyddol pellach dan arweiniad y Prif swyddog.
 • Cyd weithio鈥檔 agos gyda Swyddog Cefnogi鈥檙 sir gan rannu gwybodaeth er mwyn sicrhau cysondeb.
 • Mynychu cyfarfodydd t卯m lleol yn ol y galw, a chyfarfod T卯m cenedlaethol unwaith bob tymor.
 • Mynychu cyfarfodydd talaith yn rheolaidd er mwyn adrodd ar waith Croesi鈥檙 Bont yn y Cylchoedd Meithrin
 • Ymgymryd ag unrhyw waith arall perthnasol fydd yn hybu sgiliau iaith yr oedolion a鈥檙 plant
 • Cyfrannu鈥檔 weithredol at hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ym mhob agwedd o鈥檙 gwaith, gan wrthod unrhyw ragfarn, ac ymdrin 聽ag unrhyw wrthdaro neu ddigwyddiad yn brydlon yn unol 芒鈥檙 Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Unrhyw waith arall perthnasol a chyffredinol i swyddogaeth y Mudiad yn 么l cyfarwyddyd y Prif Weithredwr

Cyflog

馃挵 MM14 拢21,049 pro rata

Lleoliad

馃搷 Sir Benfro

Ceishiwch

Gwnewch cais am y swydd

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!

Swyddog Polisi

馃挵 拢32k - 拢39k
馃搷 Hyblyg
馃搷 O gartref
Ar gau
11m

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn edrych am Swyddog Polisi

Gwnewch cais am y swydd

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig a chreadigol sy鈥檔 dymuno gweithio gyda th卯m y Comisiynydd i sicrhau bod y Gymraeg yn ystyriaeth ganolog mewn polisi a deddfwriaeth.

PRIF DDYLETSWYDDAU

Craffu ar ddeddfwriaeth a dylanwadu ar bolisi

Cyfrannu i waith y T卯m Polisi er mwyn gweithredu amcan Cynllun Strategol Comisiynydd y Gymraeg o sicrhau bod y Gymraeg yn ystyriaeth ganolog mewn polisi a deddfwriaeth. Rhoi sylw neilltuol i鈥檙 meysydd sydd fwyaf eu dylanwad ar hyfywedd yr iaith Gymraeg, megis Addysg a Sgiliau; Iechyd; Cymunedau Cymraeg a Darlledu.

Cyflwyno sylwadau ar bolisi a deddfwriaeth yn y ffordd fwyaf addas, a chynnig cyngor neu argymhellion a fydd yn cyfrannu at gynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio鈥檙 Gymraeg yng Nghymru.

Tracio datblygiadau polisi a deddfwriaeth mewn gwahanol feysydd yn barhaus.

Cadw trosolwg o effaith pob darn gwaith y mae鈥檙 swyddog yn gyfrifol amdanynt, lle ymdrechwyd i ddylanwadu ar gwrs polisi neu ddeddfwriaeth gan ystyried ffyrdd o symud yr agenda ieithyddol yn ei blaen.

Darparu tystiolaeth i Bwyllgorau Senedd Cymru a Senedd y DU fel rhan o brosesau datblygu polisi a llunio Biliau a Deddfau, fel sy鈥檔 briodol.

Bydd gofyn briffio鈥檙 Comisiynydd yn ogystal 芒 chynulleidfaoedd allanol a chwilio am gyfleoedd i gydweithio a rhannu gwybodaeth.

Cydweithio a rhannu gwybodaeth

Cydweithio a rhannu gwybodaeth 芒 phartneriaid perthnasol i ddylanwadu ar bolisi a deddfwriaeth a chyfrannu yn adeiladol at drafodaethau yn ymwneud 芒 meysydd sy鈥檔 effeithio ar y Gymraeg.

Mynychu fforymau perthnasol a threfnu cyfarfodydd gyda gweision sifil er mwyn dylanwadu鈥檔 gadarnhaol ar yr ystyriaeth a roddir i鈥檙 Gymraeg.

Ar y cyd 芒 th卯m cyfathrebu鈥檙 Comisiynydd, canfod ffyrdd o rannu gwybodaeth am safbwynt y Comisiynydd ar bolisi a deddfwriaeth a gwaith y Comisiynydd yn sicrhau bod y Gymraeg yn ystyriaeth ganolog mewn polisi a deddfwriaeth.

Ymchwilio ac Adrodd

Cydweithio 芒 phartneriaid allanol a swyddogion sy鈥檔 gyfrifol am gydlynu gwaith ymchwil y Comisiynydd er mwyn sicrhau bod gan y Comisiynydd y sail tystiolaeth angenrheidiol i allu dylanwadu ar bolisi a deddfwriaeth.

Cyfrannu at brosiectau ymchwil y Comisiynydd i sicrhau bod gennym y sail tystiolaeth angenrheidiol i allu dylanwadu ar bolisi a deddfwriaeth

Datblygu dulliau rhagweithiol a chreadigol o gyfleu barn a safbwynt y Comisiynydd ar wahanol feysydd polisi.

Dyletswyddau Cyffredinol

Gweithredu鈥檔 gyson ac yn amserol yn unol 芒 holl bolis茂au a chanllawiau鈥檙 Comisiynydd.

Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau perthnasol eraill yn 么l y galw.

Cyflog

馃挵 拢32,460 - 拢39,690

Lleoliad

馃搷 Hyblyg, O gartref

Ceishiwch

Gwnewch cais am y swydd

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!

Cyfieithydd gydag arbenigedd mewn Cyfieithu ar y Pryd

馃挵 拢36k - 拢42k
馃搷 Ceredigion
Ar gau
11m

Mae Canolfan Gwasanaethau鈥檙 Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth yn edrych am Gyfieithydd gydag arbenigedd mewn Cyfieithu ar y Pryd

Gwnewch cais am y swydd

yma gyfle cyffrous i unigolyn 芒 phrofiad o gyfieithu gefnogi鈥檙 Brifysgol i weithredu鈥檔 ddwyieithog a chyflawni amcanion Safonau鈥檙 Gymraeg. Disgwylir i鈥檙 cyfieithydd ddarparu gwasanaeth cyfieithu o鈥檙 Gymraeg i鈥檙 Saesneg ac o鈥檙 Saesneg i鈥檙 Gymraeg. Bydd y cydbwysedd rhwng gwaith cyfieithu testun a chyfieithu ar y pryd yn amrywio o wythnos i wythnos yn ddibynnol ar y galw. Yn fras, disgwylir y bydd y cyfieithydd yn treulio tuag 20% o鈥檙 oriau gwaith yn cyfieithu ar y pryd.聽

Disgrifiad:

**Y r么l聽**

Mae Canolfan Gwasanaethau鈥檙 Gymraeg Prifysgol Aberystwyth yn dymuno penodi cyfieithydd sydd ag arbenigedd mewn Cyfieithu ar y Pryd i ddarparu gwasanaeth cyfieithu testun i鈥檙 Brifysgol, ynghyd 芒 chyfieithu ar y pryd yng nghyfarfodydd prif bwyllgorau鈥檙 Brifysgol a chyfarfodydd amrywiol eraill. Dyma gyfle cyffrous i unigolyn 芒 phrofiad o gyfieithu gefnogi鈥檙 Brifysgol i weithredu鈥檔 ddwyieithog a chyflawni amcanion Safonau鈥檙 Gymraeg. Disgwylir i鈥檙 cyfieithydd ddarparu gwasanaeth cyfieithu o鈥檙 Gymraeg i鈥檙 Saesneg ac o鈥檙 Saesneg i鈥檙 Gymraeg. Bydd y cydbwysedd rhwng gwaith cyfieithu testun a chyfieithu ar y pryd yn amrywio o wythnos i wythnos yn ddibynnol ar y galw. Yn fras, disgwylir y bydd y cyfieithydd yn treulio tuag 20% o鈥檙 oriau gwaith yn cyfieithu ar y pryd.聽

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu 芒 Dylan Hughes ar dyh8@aber.ac.uk聽聽

Fel arfer fe benodir i swyddi o fewn 4 - 8 wythnos wedi鈥檙 dyddiad cau.

Beth fyddwch chi鈥檔 ei wneud

Y mae鈥檙 disgrifiad swydd hwn yn amodol ar ei adolygu a鈥檌 ddiwygio yng ngoleuni anghenion cyfnewidiol y Brifysgol, i ddarparu cyfleoedd datblygu priodol ac/neu i ychwanegu dyletswyddau eraill.聽

- Darparu gwasanaeth cyfieithu testun sy鈥檔 broffesiynol o鈥檙 Gymraeg i鈥檙 Saesneg ac o鈥檙 Saesneg i鈥檙 Gymraeg yn unol 芒 gofynion Safonau鈥檙 Gymraeg i adrannau a chyfadrannau academaidd a gwasanaethau proffesiynol y Brifysgol.

-聽Darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd sy鈥檔 broffesiynol o鈥檙 Gymraeg i鈥檙 Saesneg ac o鈥檙 Saesneg i鈥檙 Gymraeg yn unol 芒 gofynion Safonau鈥檙 Gymraeg i adrannau a chyfadrannau academaidd, gwasanaethau proffesiynol a phrif bwyllgorau鈥檙 Brifysgol. Bydd gofyn darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd mewn sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol gan gynnwys cyfarfodydd a chyfweliadau a drefnir gan Adnoddau Dynol, cyfarfodydd un i un rhwng staff a myfyrwyr, seminarau a darlithoedd cyhoeddus.

-聽Ymgyfarwyddo 芒 systemau ac offer cyfieithu ar y pryd.

-聽Bod yn barod i weithio鈥檔 hyblyg yn 么l yr angen (e.e. mewn lleoliadau eraill ac eithrio campws Prifysgol Aberystwyth)

-聽Defnyddio system Cof Cyfieithu a system Llif Gwaith yr Uned Gyfieithu yn effeithiol.

-聽Cydweithio 芒 th卯m o gyfieithwyr i sicrhau bod y gwaith cyfieithu testun yn cael ei flaenoriaethu鈥檔 effeithiol a bod y gwasanaeth yn un prydlon.聽

-聽Cyfieithu ar y pryd mewn cyfarfodydd sensitif eu natur a deall pwysigrwydd cyfrinachedd mewn sefyllfaoedd o鈥檙 fath.

-聽Cyfieithu dogfennau sensitif a chyfrinachol eu cynnwys a deall pwysigrwydd cyfrinachedd wrth ymdrin 芒鈥檙 dogfennau hyn.

-聽Sicrhau ansawdd y gwasanaeth a gynigir a defnyddio terminoleg gywir a chyson yn unol ag arfer y Brifysgol.

-聽Ymgynghori 芒 chwsmeriaid am eu hanghenion cyfieithu ar y pryd, e.e. nifer o bobl a fydd yn bresennol, faint o offer fydd eu hangen, natur ac amseru鈥檙 digwyddiad.聽

-聽Ymgynghori 芒 chwsmeriaid am gynnwys dogfennau a anfonir i鈥檞 cyfieithu ac am ddyddiadau dychwelyd gwaith.

-聽Cydweithio鈥檔 effeithiol 芒 chydweithwyr yng Nghanolfan Gwasanaethau鈥檙 Gymraeg ac 芒 staff a myfyrwyr ar draws holl adrannau鈥檙 Brifysgol gan ddarparu cyngor a chefnogaeth ieithyddol briodol o ansawdd uchel.

-聽Ymrwymo i ofynion Safonau鈥檙 Gymraeg.

-聽Ymgymryd 芒 dyletswyddau a chyfrifoldebau iechyd a diogelwch sy鈥檔 briodol i鈥檙 swydd.

-聽Bod yn ymroddedig i Bolisi Cyfle Cyfartal ac Amrywioldeb y Brifysgol, ynghyd 芒 deall sut y mae鈥檔 gweithredu o fewn cyfrifoldebau鈥檙 swydd.

-聽Bod yn ymroddedig i鈥檆h datblygiad eich hunan a datblygiad eich staff, drwy ddefnyddio proses Cynllun Cyfraniad Effeithiol y Brifysgol yn effeithiol.

-聽Cyflawni unrhyw ddyletswyddau rhesymol sy鈥檔 gymesur 芒 gradd y r么l.

Cyflog

馃挵 拢36,386 - 拢42,155 pro rata

Lleoliad

馃搷 Ceredigion

Ceishiwch

Gwnewch cais am y swydd

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!

Cynorthwyydd T卯m (1.6 x FTE) (Cyfnod Mamolaeth)

馃挵 拢21k - 拢22k
馃搷 Unrhyw un o鈥檔 swyddfeydd
馃搷 Hybrid
Ar gau
11m

Mae Menter a Busnes yn edrych am Gynorthwyydd T卯m (1.6 x FTE) (Cyfnod Mamolaeth)

Gwnewch cais am y swydd

e Cyswllt Ffermio, sy鈥檔 cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, yn brosiect integredig ac uchel ei broffil sy鈥檔 cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant i鈥檙 sector amaeth trwy Gymru gyfan.聽Ei brif ffocws yw i gynorthwyo ffermwyr i baratoi tuag at y Cynllun Ffermio Cynaliadwy gan annog y sector i addasu ac i barhau i fod yn gystadleuol tra鈥檔 symud tuag at economi carbon isel.聽聽 聽 Nod

Cefnogi Swyddogion y Gwasanaeth Cynghori i ddarparu gwasanaeth cwsmer ardderchog gan sicrhau bod yr holl ymholiadau鈥檔 cael eu cyfeirio at yr aelod t卯m priodol yn brydlon a bod y data鈥檔 cael ei fewnbynnu鈥檔 gywir i system gyfrifiadurol y prosiect. 聽 Prif Gyfrifoldebau

路聽聽聽聽Darparu gwasanaeth cwsmer ardderchog i gwsmeriaid allanol a鈥檙 t卯m mewnol, gan ymateb i ymholiadau yn llawn gwybodaeth, yn gywir ac yn聽amserol

路聽聽聽聽Dilyn prosesau a chanllawiau yn ddiwyd聽

路聽聽聽聽Mewnbynnu data i system gyfrifiadurol y prosiect yn gywir e.e. BAS ac CMS

路聽聽聽聽Cyflawni gwaith gweinyddol cyffredinol i safon uchel, gan gynnwys cefnogi timau perthnasol eraill Cyswllt Ffermio yn 么l y galw

路聽聽聽聽Gofalu am a diweddaru proffiliau cwsmer, gan ofalu eu bod yn gynhwysfawr

路聽聽聽聽Delio gyda cheisiadau cwsmer a chwblhau鈥檙 gwiriadau angenrheidiol, yn unol 芒鈥檙 canllawiau

路聽聽聽聽Delio gyda Hawliad gan y is-gontractiwyr a chwblhau鈥檙 gwiriadau angenrheidiol, yn unol 芒鈥檙 canllawiau

路聽聽聽聽Cysylltu gydag is-gontractiwyr i sicrhau fod y prosesau yn dilyn y drefn cywir

路聽聽聽聽Sicrhau fod pawb perthnasol yn derbyn y wybodaeth angenrheidiol ddiweddaraf聽

路聽聽聽聽Cefnogi cydweithwyr i goladu鈥檙 holl wybodaeth angenrheidiol i gwblhau tasgau

路聽聽聽聽Pwynt cyswllt cyntaf ar y ff么n i鈥檙 Ganolfan Wasanaeth

路聽聽聽聽Tynnu sylw cydweithwyr at unrhyw broblemau posib fel y bo鈥檔 briodol, a chyn gynted ag y bo modd

路聽聽聽聽Hybu holl weithgareddau a digwyddiadau鈥檙 prosiect lle bynnag y bo鈥檔 bosibl

路聽聽聽聽Cynrychioli Cyswllt Ffermio mewn digwyddiadau o bryd i鈥檞 gilydd聽

路聽聽聽聽Galluogi integreiddiad ar draws holl agweddau鈥檙 Rhaglen Cyswllt Ffermio drwy hybu鈥檙 holl weithgareddau a digwyddiadau Cyswllt Ffermio lle bynnag y bo鈥檔 bosibl

路聽聽聽聽Cefnogi gyda鈥檙 prosesau i ymwneud gyda sichrau ansawdd, bydd pwysigrwydd yma ar mewngofnodi data yn gywir.

路聽聽聽聽Cefnogi digwyddiadau CPD yn 么l yr angen. 聽 **Arall聽**

路聽聽聽聽Sicrhau bod y safonau鈥檔 cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau鈥檙 cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch

路聽聽聽聽Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill a chynrychioli Menter a Busnes yn 么l y galw 聽 Sgiliau a Phrofiad

路聽聽聽聽Addysg hyd at o leiaf NVQ lefel 3 neu lefel gyfatebol, a/neu brofiad gwaith dangosadwy mewn maes perthnasol

路聽聽聽聽Sgiliau rhyngbersonol a gweinyddol cyffredinol gwych

路聽聽聽聽Sgiliau TG rhagorol gan gynnwys - Windows; Meddalwedd cynhyrchiant (e-bost, prosesu geiriau, taenlenni, ffeilio data); Defnydd diogel o gyfrifiaduron a鈥檙 rhyngrwyd (chwilio a phori鈥檙 we, defnyddio gwefannau a chymwysiadau ar-lein)

路聽聽聽聽Os yn gweithio o adref am unrhyw adeg, bydd gofyn bod gennych gysylltiad rhyngrwyd addas yn barod

路聽聽聽聽Sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol yn llafar ac yn ysgrifenedig

路聽聽聽聽Gallu mewnbynnu data鈥檔 gywir a chadw data i gydymffurfio 芒 deddfau diogelu data perthnasol

路聽聽聽聽Sgiliau trefnu, cydgysylltu a rheoli amser da

路聽聽聽聽Sgiliau gwasanaeth cwsmer rhagorol

路聽聽聽聽Bod yn flaengar a brwdfrydig am waith yr Adran Wledig

路聽聽聽聽Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol

路聽聽聽聽Gallu gweithio鈥檔 annibynnol yn ogystal ag o fewn t卯m 聽 Gwneud Cais

Gellir gwneud ceisiadau am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau鈥檙 ffurflen gais a鈥檙 ffurflen monitro cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ein gwefan: www.menterabusnes.co.uk) a鈥檜 dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk 聽 Os hoffech gael trafodaeth anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch a Lowri James ar 01970 636 294 neu swyddi@menterabusnes.co.ukDyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 10.00yb, dydd Mawrth, 28 Mawrth 2023.聽 聽 Cyfweliadau

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn rhithiol ar wythnos cychwyn 03 Ebrill 2023.聽Os yw鈥檙 dyddiad yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais. 聽 **Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth **

e ein Polici Cydraddoldeb ac Amyrwiaeth i鈥檞 weld ar ein gwefan.

Cyflog

馃挵 拢20,919-拢22,367

Lleoliad

馃搷 Unrhyw un o鈥檔 swyddfeydd, Hybrid

Ceishiwch

Gwnewch cais am y swydd

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!

Uwch-reolwr 鈥 Arolygu Gofal Plant a Chwarae - Cymraeg Hanfodol

馃挵 拢53k - 拢64k
馃搷 Cyffordd Llandudno
馃搷 Merthyr
+2
Ar gau
11m

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn edrych am Uwch-reolwr 鈥 Arolygu Gofal Plant a Chwarae - Cymraeg Hanfodol

Gwnewch cais am y swydd

ae鈥檙 Arolygiaeth Gofal Cymru yn chwilio am Uwch-reolwr 鈥 Arolygu Gofal Plant a Chwarae - Cymraeg Hanfodol i ddarparu arweiniad i bedwar Rheolwr T卯m a cefnogi鈥檙 Pennaeth Arolygu Gofal Plant a Chwarae er mwyn sicrhau y darperir gwasanaethau cyson, effeithiol, effeithlon ac o ansawdd da.聽

ae Arolygu Gofal Plant a Chwarae yn destun rhaglen newid sylweddol er mwyn cefnogi ffocws cliriach ar wella gwasanaethau. Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu at agweddau allweddol ar y prosiect ac yn eu cefnogi.聽

Dyddiad Cau: 16:00pm ar 28/03/2023聽

**Am sgwrs anffurfiol: **kevin.barker@gov.wales - 03000 628822

*Mae鈥檙 gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y r么l hon聽

Cyflog

馃挵 拢53,440 - 拢63,900

Lleoliad

馃搷 Cyffordd Llandudno, Merthyr, Caerfyrddin, O gartref

Ceishiwch

Gwnewch cais am y swydd

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!

Cadeirydd

馃挵 拢35k
馃搷 Caerdydd
Ar gau
11m

Mae Amgueddfa Cymru yn edrych am Gadeirydd

Gwnewch cais am y swydd

Mae Amgueddfa Cymru yn chwilio am unigolyn 芒 chymhelliant uchel sy鈥檔 frwdfrydig dros ddiwylliant a threftadaeth yng Nghymru, ac a fydd yn dod 芒 gwell amrywiaeth a chynrychiolaeth i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr. Ai chi yw鈥檙 unigolyn yma?

Bydd gan ein hymgeiswyr delfrydol:

路聽聽聽ymrwymiad at werthoedd a gweledigaeth Amgueddfa Cymru, a gwerthfawrogiad o鈥檌 r么l a鈥檌 diben fel sefydliad cenedlaethol yng Nghymru;

路聽聽聽profiad o weithredu fel uwch arweinydd mewn sefydliad mawr, eang ei gwmpas neu amlddisgyblaethol;

路聽聽聽hanes profedig o gynyddu amrywiaeth a hyrwyddo cynhwysiant a chydraddoldeb gydag ymrwymiad i ehangu mynediad a chyfranogiad ym maes diwylliant ledled Cymru;

路聽聽聽profiad o ddatblygu partneriaethau strategol a dealltwriaeth drylwyr o lywodraethu da, atebolrwydd a chyfrifoldeb ariannol.

Fel swydd uwch sy鈥檔 atebol i Weinidogion Cymru, Senedd Cymru a鈥檙 Comisiwn Elusennau, mae hon yn r么l 芒 chyflog o 拢35,182.80 y flwyddyn.

Mae鈥檙 fanyleb person llawn a鈥檙 meini prawf hanfodol wedi鈥檜 cynnwys yn y pecyn gwybodaeth i ymgeiswyr.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am swydd y Cadeirydd, cysylltwch drwy anfon e-bost at Jason Thomas, Cyfarwyddwr, yr Adran Ddiwylliant, Llywodraeth Cymru, jason.thomas@llyw.cymru neu Manon Maragakis, Pennaeth Noddi, yr Adran Ddiwylliant, Llywodraeth Cymru, manon.maragakis002@llyw.cymru

Ymrwymiad:聽Isafswm o 2 ddiwrnod yr wythnos am gyfnod o bedair blynedd yn y swydd.

Gofyniad y Gymraeg: Rhaid i bob ymgeisydd ymrwymo i waith Amgueddfa Cymru mewn Cymru ddwyieithog. Rydym hefyd wrthi鈥檔 recriwtio ar gyfer swydd yr Is-gadeirydd felly, o ystyried cydbwysedd ieithyddol presennol Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, mae鈥檙 gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer un o鈥檙 swyddi hyn a bydd y gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol i鈥檙 swydd arall.

Polisi Llywodraeth Cymru ac Amgueddfa Cymru yw annog ac integreiddio cyfleoedd cyfartal i bob agwedd ar y busnes, gan gynnwys penodiadau cyhoeddus. Croesewir ceisiadau gan bawb ac rydym yn sicrhau na chaiff yr un ymgeisydd cymwys ar gyfer swydd gyhoeddus driniaeth lai ffafriol ar sail oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, beichiogrwydd neu gyfnod mamolaeth.

Rydym yn gwarantu cyfweld ag unrhyw un sy鈥檔 anabl cyn belled 芒 bod ei gais yn bodloni鈥檙 meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd dan sylw. Mae bodloni鈥檙 鈥榤eini prawf sylfaenol鈥 yn golygu bod rhaid ichi roi tystiolaeth yn eich cais sy鈥檔 dangos eich bod yn bodloni鈥檙 lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae鈥檔 rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau a ddiffinnir yn rhai hanfodol.

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu pobl anabl yn eu swydd a鈥檜 gyrfa. Os hoffech warant o gyfweliad, cysylltwch 芒鈥檙 T卯m Penodiadau Cyhoeddus trwy e-bostio publicappointments@llyw.cymru i roi gwybod iddyn nhw.

Dyddiad Cau: 11 Ebrill 17:00. Ni fyddwn yn ystyried unrhyw geisiadau a ddaw i law ar 么l y dyddiad a鈥檙 amser yma.

Bydd ymgeiswyr sy鈥檔 cael eu gwahodd am gyfweliad yn cael gwybod o leiaf bythefnos cyn dyddiad y cyfweliad.

Cyflog

馃挵 拢35,182

Lleoliad

馃搷 Caerdydd

Ceishiwch

Gwnewch cais am y swydd

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!

Is-gadeirydd

馃挵 Di-d芒l + costau
馃搷 Caerdydd
Ar gau
11m

Mae Amgueddfa Cymru yn edrych am Is-gadeirydd

Gwnewch cais am y swydd

Mae Amgueddfa Cymru yn chwilio am unigolyn 芒 chymhelliant uchel sy鈥檔 frwdfrydig dros ddiwylliant a threftadaeth yng Nghymru, ac a fydd yn dod 芒 gwell amrywiaeth a chynrychiolaeth i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr. Ai chi yw鈥檙 unigolyn yma?

Bydd gan ein hymgeiswyr delfrydol:

路聽聽聽ymrwymiad at werthoedd a gweledigaeth Amgueddfa Cymru, a gwerthfawrogiad o鈥檌 r么l a鈥檌 diben fel sefydliad cenedlaethol yng Nghymru;

路聽聽聽profiad o weithredu fel uwch arweinydd mewn sefydliad mawr, eang ei gwmpas neu aml-ddisgyblaethol;

路聽聽聽y gallu i ddangos eu hymrwymiad at ffyrdd strategol, sensitif a chydweithredol o weithio;

路聽聽聽ymrwymiad profedig i gynyddu amrywiaeth, a hyrwyddo llesiant, cynhwysiant a chydraddoldeb.

Mae鈥檙 r么l hon yn wirfoddol, fodd bynnag, bydd yr holl dreuliau rhesymol yr aed iddynt yn cael eu had-dalu. Darperir hyfforddiant a sesiynau cynefino priodol, a bydd cymorth mentora ar gael i ymgeiswyr llai profiadol.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am swydd yr Is-gadeirydd, cysylltwch drwy anfon e-bost at Nicola Guy, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Adran Ddiwylliant, Llywodraeth Cymru, Nicola.Guy@llyw.cymru neu Manon Maragakis, Pennaeth Noddi, yr Adran Ddiwylliant, Llywodraeth Cymru, manon.maragakis002@llyw.cymru

Ymrwymiad:聽Isafswm o 12 diwrnod y flwyddyn am gyfnod o bedair blynedd yn y swydd.

Gofyniad y Gymraeg: Rhaid i bob ymgeisydd ymrwymo i waith Amgueddfa Cymru mewn Cymru ddwyieithog. Rydym hefyd wrthi鈥檔 recriwtio ar gyfer swydd Cadeirydd felly, o ystyried cydbwysedd ieithyddol presennol Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, mae鈥檙 gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer un o鈥檙 swyddi hyn a bydd y gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol i鈥檙 swydd arall.

Polisi Llywodraeth Cymru ac Amgueddfa Cymru yw annog ac integreiddio cyfleoedd cyfartal i bob agwedd ar y busnes, gan gynnwys penodiadau cyhoeddus. Croesewir ceisiadau gan bawb ac rydym yn sicrhau na chaiff yr un ymgeisydd cymwys ar gyfer swydd gyhoeddus driniaeth lai ffafriol ar sail oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, beichiogrwydd neu gyfnod mamolaeth.

Rydym yn gwarantu cyfweld ag unrhyw un sy鈥檔 anabl cyn belled 芒 bod ei gais yn bodloni鈥檙 meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd dan sylw. Mae bodloni鈥檙 鈥榤eini prawf sylfaenol鈥 yn golygu bod rhaid ichi roi tystiolaeth yn eich cais sy鈥檔 dangos eich bod yn bodloni鈥檙 lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae鈥檔 rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau a ddiffinnir yn rhai hanfodol.

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu pobl anabl yn eu swydd a鈥檜 gyrfa. Os hoffech warant o gyfweliad, cysylltwch 芒鈥檙 T卯m Penodiadau Cyhoeddus trwy e-bostio publicappointments@gov.cymru i roi gwybod iddyn nhw.

Dyddiad Cau: 11 Ebrill 17:00. Ni fyddwn yn ystyried unrhyw geisiadau a ddaw i law ar 么l y dyddiad a鈥檙 amser yma.

Bydd ymgeiswyr sy鈥檔 cael eu gwahodd am gyfweliad yn cael gwybod o leiaf bythefnos cyn dyddiad y cyfweliad.

Cyflog

馃挵 Mae swydd yr Is-gadeirydd yn swydd ddi-d芒l ond caiff pob ymddiriedolwr hawlio costau teithio a chynhaliaeth.

Lleoliad

馃搷 Caerdydd

Ceishiwch

Gwnewch cais am y swydd

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!

Ymgynghorydd Bwyd A Diod

馃挵 拢36k - 拢40k
馃搷 Caerdydd
馃搷 Hyblyg
+1
Ar gau
11m

Mae Gr诺p Ymgynghori Lafan yn edrych am Ymgynghorydd Bwyd A Diod

Gwnewch cais am y swydd

Ymunwch 芒 ni yn Gr诺p Ymgynghori Lafan i ychwanegu gwerth i鈥檔 cleientiaid a鈥檜 cefnogi i wireddu eu cynlluniau. 鈥淕wireddu gyda鈥檔 gilydd.鈥

Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am unigolyn blaengar, sy鈥檔 rhannu ein brwdfrydedd a鈥檔 hangerdd i wella ansawdd bywyd mewn ardaloedd gwledig.聽

**Rydym yn cynnig:聽**

- Oriau gwaith hyblyg o鈥檆h cartref.聽

-聽Cyfle i gynnig eich arbenigedd er budd cleientiaid Lafan.聽

-聽Cefnogaeth reolaidd i鈥檆h arwain a鈥檆h dysgu am yr economi wledig.聽

-聽Cyfle i fod yn rhan o鈥檙 uchelgais i gefnogi busnesau a chymunedau yng nghefn gwlad Cymru i ffynnu.聽

-聽Gweithio fel rhan o d卯m sydd am weld economi wledig gref a phawb ar hyd y gadwyn gyflenwi yn llwyddo.聽

Dyddiad Cau: 24.04.2023聽

Cyflog: 拢36,000 - 拢40,000 y flwyddyn

Yn ddibynnol ar brofiad perthnasol.

Swydd llawn amser (40 awr yr wythnos). Rydym yn agored i geisiadau i weithio鈥檔 rhan amser.聽

E-bostiwch post@lafan.cymru am fanylion llawn, neu ffoniwch 01248 665 624.聽

Cyflog

馃挵 拢36,000 - 拢40,000

Lleoliad

馃搷 Caerdydd, Hyblyg, O gartref

Ceishiwch

Gwnewch cais am y swydd

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!

Is-ddatblygwr Meddalwedd / Is-ddatblygwr y We

馃挵 拢20k - 拢24k
馃搷 Caernarfon
Ar gau
11m

Mae Delwedd Ltd yn edrych am Is-ddatblygwr Meddalwedd / Is-ddatblygwr y We

Gwnewch cais am y swydd

Mae Delwedd yn Gwmni Dylunio Gwefannau o Gaernarfon. Sefydlwyd y Cwmni yn 1998, ac mae gennym ni bellach bortffolio o dros 400 o wefannau byw ar draws amrywiaeth o sectorau.

Rydym ni鈥檔 d卯m bach, ac yn chwilio am rywun i ymuno 芒 ni i helpu gydag agweddau mwy technegol ar ein gwaith.聽

Bydd eich tasgau yn cynnwys / gallant gynnwys:

鈥⒙犅燝osod a Diweddaru System Rheoli Cynnwys (CMS)

鈥⒙犅燩rofi Meddalwedd

鈥⒙犅燙ymorth Technegol

鈥⒙犅燳sgrifennu Dogfennau Technegol

Byddwn ni鈥檔 darparu hyfforddiant, ond byddai gwybodaeth am y canlynol yn ddefnyddiol:

鈥⒙犅燩HP

鈥⒙犅燤ySQL

鈥⒙犅燝osod a Rheoli E-Bost

Gofynnol:

鈥⒙犅燫hugl yn y Gymraeg a鈥檙 Saesneg

鈥⒙犅燙yfforddus yn gweithio i derfynau amser

鈥⒙犅燝allu i weithio鈥檔 dda mewn t卯m yn ogystal ag yn annibynnol

Oriau:聽Llawn Amser / Rhan Amser (gellir negodi鈥檙 oriau)

Cyflog:聽拢20,000 - 拢24,000. Gan ddibynnu ar Sgiliau a Phrofiad.

Contract:聽1 blwyddyn (cyfnod mamolaeth)

Lleoliad:聽Mae ein swyddfa yn y Galeri yng Nghaernarfon, Gogledd Cymru.

**Dyddiad Cau:聽**31/03/23

Cyflog

馃挵 拢20,000 - 拢24,000

Lleoliad

馃搷 Caernarfon

Ceishiwch

Gwnewch cais am y swydd

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!

Gweinyddwr Gwefannau

馃挵 拢20k - 拢22k
馃搷 Caernarfon
Ar gau
11m

Mae Delwedd Ltd yn edrych am Weinyddwr Gwefannau

Gwnewch cais am y swydd

Mae Delwedd yn gwmni dylunio gwefannau wedi ei leoli yng Nghaernarfon. Sefydlwyd y cwmni yn 1998 ac erbyn hyn mae gennym bortffolio o dros 400 gwefan byw ar draws sawl sector.

Rydym yn chwilio am Weinyddwr Gwefannau i ymuno a鈥檔 t卯m.

Prif bwrpas y r么l yma fydd / Tasgau allweddol:

鈥⒙犅燚iweddariad dyddiol i wefannau cwsmeriaid 鈥 e.e. diweddaru cynnwys gwefan

鈥⒙犅燝wasanaeth cwsmer 鈥 Ff么n ac e-bost

鈥⒙犅燚yletswyddau Gweinyddol Cyffredinol

Gall y r么l yma hefyd gynnwys:

鈥⒙犅燜fotograffiaeth ar gyfer gwefannau - gan gynnwys ymweld 芒 chwsmeriaid

Yn ofynnol:

鈥⒙犅燩rofiad & Sgiliau TG

鈥⒙犅燳n rhugl yn y Gymraeg a鈥檙 Saesneg

鈥⒙犅燳n gyfforddus yn gweithio i gyfyngiadau amser

Yn ddymunol:

鈥⒙犅燩rofiad Gwasanaeth Cwsmer

鈥⒙犅燩rofiad o weithio mewn swyddfa brysur

鈥⒙犅燩rofiad聽/ Diddordeb mewn Ffotograffiaeth

鈥⒙犅燭rwydded yrru llawn

Nodwch os gwelwch yn dda: Darperir hyfforddiant

Oriau:聽Llawn Amser / Rhan Amser (oriau yn drafodadwy)

Cyflog:聽拢20,000 - 拢22,000. Yn ddibynnol ar Sgiliau a Phrofiad.

Contract:聽1 blwyddyn (cyfnod mamolaeth)

**Lleoliad:聽**Mae ein swyddfa yn y Galeri, Caernarfon, Gwynedd.

Dyddiad Cau:聽31/03/23

Cyflog

馃挵 拢20,000 - 拢22,000

Lleoliad

馃搷 Caernarfon

Ceishiwch

Gwnewch cais am y swydd

馃憢馃徎 Os gallwch s么n am Jobyn yn eich cais, rydyn ni wir yn ddiolchgar!